Cymorth Ariannol

Prydau Ysgol am Ddim

Os yw’ch plentyn yn mynychu ysgol a gaiff ei chynnal gan Gyngor Sir Fynwy a’ch bod yn derbyn un o’r budd-daliadau dilynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim iddynt:

 

Cymhorthdal Incwm

Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm

Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm 

Cwt Boeler

I gael cymeradwyaeth dan y cynllun ECO ar gyfer uwchraddiad boeler am ddim, mae’n rhaid i chi gyflawni’r meini prawf dilynol:

 

Mae’n rhaid i chi un ai fod yn berchennog cartref neu'n byw mewn llety preifat (a bod caniatâd y landlord gennych).

 

Mae’n rhaid i incwm eich aelwyd fod yn £15,800 neu lai y flwyddyn.

 

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn derbyn un o’r Budd-daliadau neu Gredydau dilynol:

 

  • Cymhorthdal Incwm