Cymorth Ariannol

Turn2Us

Mae Turn2us yn helpu pobl sydd mewn angen ariannol i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a help ariannol arall, dros y ffôn a wyneb i wyneb drwy sefydliadau partner.

Cyfrifydd Budd-daliadau, Chwilio am Grantiau, Gwybodaeth, Cymorth a Chyngo ar Fudd-daliadau

Credydau Treth

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi wybod am y Credyd Treth Gwaith, Credydau Treth Plan a'r elfen Gofal Plant ar wefan gov.uk.

Gallech gael Credyd Treth Gwaith os ydych:
yn 16 oed neu drosodd
yn gweithio nifer benodol o oriau yr wythnos
yn cael talu am y gwaith a wnewch (neu y disgwyliwch ei wneud) ond mae'ch incwm yn is na lefel arbennig

Swm sylfaenol Credyd Treth Gwaith yw hyd at £1,920 y flwyddyn - gallech gael mwy (neu lai) yn dibynnu ar eich amgylchiadau a'ch incwm.

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 

Mae'r gwiriwr ar-lein yn defnyddio dyddiad geni'r hawlydd i weithio allan pryd y gellid effeithio arnynt. Gall hyn fod yn ddull defnyddiol i'r rhai sy'n cynnig cefnogaeth ac mae ar gael yn gov.uk.

 

Mae'r PIP yn helpu gyda rhai o'r costau ychwanegol a achosir gan afiechyd hirdymor neu anabledd os ydych 16 i 64 oed.

 

Gallech gael rhwng £21.80 a £139.75 yr wythnos. Mae'r gyfradd yn dibynnu ar sut mae eich cyflwr yn effeithio arnoch chi, ac nid yr amod ei hun.

 

PaCE

Beth fydd Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) yn ei gynnig?
 
 
• Bydd PaCE yn helpu rhieni/gofalwyr sy’n ddi-waith i gael hyfforddiant a swyddi.
 
• Nod PaCE yw i ariannu a darparu dulliau o oresgyn problemau gofal plant er mwyn i rieni/gofalwyr allu paratoi ar gyfer cyfleoedd am waith a manteisio arnyn nhw.
 
• Bydd Cynghorwyr Cyflogaeth Rhieni yn cysylltu â rhieni i drafod, o’i gwirfodd, a sefydlu nodau realistig y mae’n bosibl eu cyrraedd.
 

Nyth

Mae Nyth yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a gynlluniwyd i helpu gwneud eich cartref yn gynhesach a gostwng cost eich biliau ynni.
 
Ffoniwch rhadffon 0808 808 22 44 os ydych yn poeni am gost gwresogi eich cartref. Disgwylir i chi fod a manylion eich budd-daliadau gennych yn gyfleus yn ystod y galwad ffon. Gall cynghorwyr cyfeillgar Nyth roi cyngor i chi ar:

 

Arbed ynni

Trin arian

Gwneud yn siwr eich bod ar y tariff tanwydd gorau ar eich cyfer

Llinell Genedlaethol Dyledion

Y llinell gymorth sy’n rhoi cyngor rhad ac am ddim, cyfrinachol ac annibynnol ar sut i ddelio gyda phroblemau dyled.
 
Mae’r Llinell Genedlaethol Dyledion yn ymroddedig i ateb eich galwad ac wedyn drafod eich problemau dyled gyda chi a’r opsiynau sydd ar gael i chi. Caiff y cyngor arbenigol a roddir dros y ffôn ei gefnogi gan ddeunyddiau hunan-help ysgrifenedig y gellir eu hanfon atoch am ddim. Os yw’ch amgylchiadau yn cyflawni meini prawf neilltuol, mae cymorth ar gael i sefydlu cynllun rheoli dyledion neu orchymyn cymorth dyled, am ddim.

Gwasanaeth Cyngor Arian

Cyngor di-duedd ar arian

Cynllunwyr cyllideb

Cyngor i deuluoedd newydd neu ddarpar rieni

Goblygiadau a chyngor ariannol yn ystod ysgariad a gwahanu

Cyngor da ar gynllunio cyllidebau ar gyfer eich ymddeoliad

Gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim i helpu pobl i drin eu dyledion

Lleolydd cyngor ar ddyledion – mynediad i gyngor rhad ac am ddim a diduedd ar ddyledion

Undeb Credyd Gateway

Mae Undeb Credyd Gateway yn cynnig cyfrifon cynilon a benthyciadau diogel a rhwydd ar delerau teg ar gyfer pobl gyffredin (ac anghyffredin) Torfaen a Sir Fynwy.

 

Yn wahanol i’r banciau, mae Undeb Credyd Gateway yn eiddo'r aelodau ac mae’n credu y dylai pawb gael chwarae teg, p’un ai ydych yn gefnog neu’n ei chael yn anodd yn ariannol. Mae dros 3,000 o bobl leol yn cytuno a bob dydd mae mwy o bobl yn ein dewis ni fel cartref diogel a moesegol ar gyfer eu harian.

 

Cynhaliaeth Plant (Asiantaeth Cymorth Plant)

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n rhoi gwybodaeth ddiduedd a chymorth i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i wneud penderfyniadau am eu trefniadau cynhaliaeth plant.

 

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn :

  • Hyrwyddo’r cyfrifoldeb ariannol sydd gan rieni dros eu plant;

  • Hyrwyddo gwybodaeth a chymorth am y gwahanol opsiynau cynhaliaeth plant sydd ar gael i rieni;

Busnes Cymru

Canllaw Llywodraeth Cymru ar ddechrau busnes, rhedeg busnes a thyfu busnes. Gyda chyngor am ddewis yr enw cywir ar gyfer eich busnes, prynu ffranseisau ac osgoi camgymeriadau busnes cyffredin.

 
Gyda chanllawiau ariannol, cyllid a chymorth hefyd ar gael.

 

Cyfeiriad Gwefan: business.wales.gov.uk/starting-business

Rhif Ffon: 03000 6 03000