Adloniant i Blant

Partïon Pen-blwydd Wye Gymnastics

Beth am gael parti pen-blwydd yng Nghanolfan Wye Gymnastics Uned 53E-G Ffordd Symondscliff, Ystâd Ddiwydiannol Pont Hafren, Portskewett, Cil-y-Coed, NP26 5PW.

Gymnasteg, Gemau, Hwyl a Ffrindiau.

Mae'r partïon ar gael ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul yn unig.

Chwarae Rhydd - Rhieni'n dod i mewn gyda phlant i archwilio'r offer.

Strwythuredig - Plant yn cael eu rhoi mewn grwpiau a'u cymryd o amgylch yr offer gan hyfforddwyr.

Pecynnau Parti WhirliKidz

Pecynnau Parti ar gael yng Nghanolfan Chwarae Meddal Whirlikidz yng Nghas-gwent. Nifer o becynnau ar gael o ran Safonol i rai Moethus i rai VIP.  

Gan ddibynnu ar y pecyn, gallwch gael bwyd poeth neu oer, bwffes, bagiau parti, balŵns, cacennau, defnyddio egscliwsif o'r lleoliad, gemau partio yn ogystal â defnydd o'r offer chwarae meddal.

Ffoniwch am fanylion o'r dyddiadau ac amserau sydd ar gael.

Parti Pen-blwydd iPad

Mae'r Parti Pen-blwydd iPad gan Mi Little Pad yn hwyl beth bynnag y tywydd ac mae'n creu llawer o gynnwrf ymysg gwesteion y parti! Un esiampl yw parti Minecraft ble mae plant yn cael y cyfle i gwblhau heriau yn seiliedig ar ddylunio a gweithio gyda'i gilydd i greu teyrngedau pen-blwydd.

Bydd cymaint o iPads ag sydd angen a gall Mi Little Pad gynnal y parti ym mron unrhyw leoliad o ystafell fwyta i'ch canolfan hamdden leol. Mae pecynnau ar gael yn seiliedig ar hoff ap neu gêm eich plentyn ynghyd â chacen wedi'i wneud gan ddylunydd cacennau lleol.

Paint on Me - Stiwdio Paentio Crochenwaith Symudol

Stiwdio paentio crochenwaith symudol a fydd yn dod â phopeth sydd ei angen arnoch i'ch digwyddiadau.

Bydd staff Paint On Me yn dod i chi ac yn eich tywys trwy'r digwyddiad o'ch dewis, yna yn mynd â'ch creadigaethau i ffwrdd i'w tanio a'u sgleinio cyn dychwelyd y cynnyrch terfynol wythnos yn ddiweddarach.

Gall Paint On Me ddod i fwy neu lai unrhyw ddigwyddiad megis partïon pen-blwydd, grwpiau cymunedol, digwyddiadau codi arian a meithrinfeydd.  Mae Paint on Me hefyd yn gwneud argraffiadau llaw babanod.

Pecynnau Parti Kingdom Come

Pecynnau parti pen-blwydd ar gael yng Nghanolfan Chwarae Meddal Kingdom Come, Y Fenni.

Darperir adloniant, cerddoriaeth a lluniaeth.   Mae pob pecyn parti'n cynnwys 2 awr o amser parti (1 awr 30 munud o chwarae meddal a 30 munud yn yr ystafell bartïon), bwffe parti neu bryd o fwyd poeth, hufen iâ i bwdin, diodydd ffrwythau diderfyn, gwahoddiadau i'r parti i'r gwesteion a thaleb dychwelyd am ddim i'r plentyn sy'n cael ei ben-blwydd.

Go-Kart Party

Mae Go-Kart Party yn arbenigo mewn ceir bach ar gyfer partïon neu ddigwyddiadau plant.

Mae Go-Kart Party yn syniad ardderchog ar gyfer unrhyw barti i blant, gan roi profiad iddynt y byddant yn ei gofio am byth. Dan do neu yn yr awyr agored, mae'r profiad hwylus a diogel hwn yn berffaith ar gyfer parti plant ychydig yn wahanol.

Cyfeiriad: www.go-kartparty.co.uk

Enw Cyswllt: Anthony Viera

Rhif Ffon: 07901 825475

Gerry y Consuriwr 

Mae Gerry yn ddifyrrwr plant profiadol ac yn gonsuriwr o'r Fenni, Sir Fynwy, De Cymru. Mae ei sioeau hwylus ar gyfer plant o bob oedran yn cynnwys modelu balŵns, consurion, pypedau siarad unigryw, gemau a cherddoriaeth.

Mae hefyd yn gonsuriwr agos profiadol ar gyfer y digwyddiadau i oedolion.

Fel consuriwr priodasau gall ddarparu sioe i blant yn ystod yr areithiau a chonsurio agos ar gyfer yr oedolion.

Paentio Wyneb gydag Irene

Hoffech chi gael rhywun i baention wynebau ym mharti eich plentyn?

Mae Paentio Wyneb gydag Irene yn gweithio yn ardaloedd Magwyr, Gwyndy, Rogiet, Caerwent, Cil-y-Coed a Chas-gwent.

*Amserau Hyblyg

*Wedi hyfforddi mewn dylunio graffeg

*Wedi cael geiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn meddu ar yr yswiriant llawn

*Paent diogel o ansawdd uchel

*Blynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phlant

 

Affordable Bouncy Castle (ABC)

Cestyll gwynt i blant yng Nghas-gwent, Cil-y-Coed, Casnewydd, Caerdydd, Cwmbrân, Tŷ-du a'r ardaloedd cyfagos.

Mae cestyll gwynt yn ffordd wych o ddifyrru'r plant yn ystod parti pen-blwydd, barbeciw, priodas neu fedydd, grwpiau chwarae, mwy na lai unrhyw ddigwyddiad ble mae angen difyrru plant.

Nifer o eitemau pwmpiadwy ar gael i'w llogi, mae'r Ffrâm A fach a'r Castell Bocs yn dda ar gyfer lleoliadau llai tra bod y Ffrâm A fwy a'r Castell â Sleid yn berffaith ar gyfer lleoliadau mwy.

Prisiau: £45 - £50 fesul eitem.