Cymorth Anghenion Ychwanegol

Royal Society for Blind Children

Mae’r Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Plant Dall yn gweithio gyda theuluoedd y plant hynny sydd wedi derbyn diagnosis er mwyn rhoi help iddynt ddeall ac addasu i’w cyflwr ac adeiladu hyder ar gyfer eu bywydau. O’r eiliad y mae teulu yn clywed y newyddion, rydym yno i helpu gyda chymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn eu llywio ar hyd y daith.  Mae ein Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 mlwydd oed sydd wedi derbyn diagnosis o gyflwr llygad difrifol a’u teulu yn eu cartref eu hunain, er mwyn gwella cyfleoedd bywyd.

RNIB Cymru

Mae RNIB Cymru yn gweithio ar ran mwy na 100,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg.
 
Mae'r gwasanaethau yn darparu datrysiadau ymarferol i heriau bob dydd.
 
Yn ymgyrchu o blaid cynnwys pobl sydd wedi colli golwg, cynnal prosiectau peilot o fewn ein cymunedau. Yn hyrwyddo iechyd y llygaid drwy gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth iechyd cyhoeddus. Gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau ar draws Cymru er mwyn darparu gwasanaethau lleol.
 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.rnib.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth a'r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Awtistaeth

Mae Grŵp Cymorth Cas-gwent yn cynnal cyfarfodydd misol i rieni, teidiau a neiniau neu ofalwyr yr unigolion hynny sydd ag Awtistiaeth neu Syndrom Aspergers. Mae’r cyfarfodydd yn rhoi cyfle i gynnig cymorth a rhannu gwybodaeth mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol. Mae croeso o blant, teuluoedd a ffrindiau hefyd. 

 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.dotcomunity.co.uk/show_listing.php?id=28833 

E-bost: [email protected]

MediCinema

Y MediCinema yw sgrin sinema yng Nghanolfan Plant  Serennu, Cwrt Camlas, High Cross, Casnewydd, NP10 9LY.  Mae’n cefnogi plant sydd ag anableddau difrifol ac anghenion cymhleth ar draws De Cymru.  
 
Mae’r sinema yn medru dal 59 o bobl a 15 cadair olwyn. Mae wedi ei ddylunio gyda ramp mynediad i gadeiriau olwyn fel y brif fynedfa i’r sinema. 
 
Mae’r MediCinema ar agor bob nos Fawrth am 6.30pm a phob bore Sadwrn am 10.30am ac yn dangos ffilm deuluol mewn 2D neu 3D. 
 
Am ymholiadau neu i gadw sedd, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  Martyn.

 

MAGIC Parent Group

Grŵp rhieni MAGIC yn grŵp cymorth sydd ar gael i ofalwyr, perthnasau a rhieni plant ag anghenion ychwanegol.
 
Cymorth, gwybodaeth a chyfle i gael sgwrs ac ymlacio.
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Facebook MAGIC.

 

Cyfeiriad: MAGIC Facebook Page

Contact A Family

Mae ‘Contact a Family’ yn darparu cymorth i deuluoedd plant anabl, beth bynnag yw eu cyflwr neu’u hanabledd. 
 
Mae llinell gymorth ffôn, sydd yn rhad am ddim, ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol ar draws y DU, ac ymgynghorwyr rheini hyfforddedig  sydd ar y ffôn.
 
Maent yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar ystod o faterion gan gynnwys hawliau lles, addysg, seibiannau byr, gwasanaethau lleol a chymorth lleol. 
 

Cerebra

Mae Cerebra yn elusen unigryw sydd wedi ei sefydlu er mwyn gwella bywydau plant sydd â chyflyrau sy'n ymwneud â'r ymennydd, a hynny drwy ymchwil, addysg a thrwy gefnogi plant a'u gofalwyr yn uniongyrchol.
 
Mae Cerebra yn ceisio helpu plant sydd yn 16 mlwydd oed neu'n iau ac yn meddu ar ystod eang o anhwylderau neu gyflyrau niwroddatblygiadol. Mae'r meysydd cyffredinol wedi eu rhestru isod gyda rhai enghreifftiau o'r cyflyrau sydd yn disgyn o fewn y categorïau ehangach.
Parlys yr Ymennydd
Anhwylderau Sbectrwm Awtistig