Cymorth Anghenion Ychwanegol

Scope

Mae Scope yn gweithio gyda phobl o bob oedran, a’u teuluoedd, ar draws Lloegr a Chymru.  
 
Mae Scope yn cynnig cymorth ymarferol, o ddydd i ddydd ac yn cynnal ymgyrchoedd sydd yn medru newid bywydau.  
 
P’un ai eich bod chi, eich plentyn neu’r rhai hynny sydd yn gweithio gyda chi’n meddu ar nam ar y synhwyrau, anabledd dysgu neu unrhyw gyflwr arall, mae gwybodaeth Scope yno ar eich cyfer chi.

 

Cyfeiriad Gwefan : www.scope.org.uk

RNIB Cymru

Mae RNIB Cymru yn gweithio ar ran mwy na 100,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg.
 
Mae'r gwasanaethau yn darparu datrysiadau ymarferol i heriau bob dydd.
 
Yn ymgyrchu o blaid cynnwys pobl sydd wedi colli golwg, cynnal prosiectau peilot o fewn ein cymunedau. Yn hyrwyddo iechyd y llygaid drwy gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth iechyd cyhoeddus. Gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau ar draws Cymru er mwyn darparu gwasanaethau lleol.
 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.rnib.org.uk

MediCinema

Y MediCinema yw sgrin sinema yng Nghanolfan Plant  Serennu, Cwrt Camlas, High Cross, Casnewydd, NP10 9LY.  Mae’n cefnogi plant sydd ag anableddau difrifol ac anghenion cymhleth ar draws De Cymru.  
 
Mae’r sinema yn medru dal 59 o bobl a 15 cadair olwyn. Mae wedi ei ddylunio gyda ramp mynediad i gadeiriau olwyn fel y brif fynedfa i’r sinema. 
 
Mae’r MediCinema ar agor bob nos Fawrth am 6.30pm a phob bore Sadwrn am 10.30am ac yn dangos ffilm deuluol mewn 2D neu 3D. 
 
Am ymholiadau neu i gadw sedd, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  Martyn.

 

MAGIC Parent Group

Grŵp rhieni MAGIC yn grŵp cymorth sydd ar gael i ofalwyr, perthnasau a rhieni plant ag anghenion ychwanegol.
 
Cymorth, gwybodaeth a chyfle i gael sgwrs ac ymlacio.
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Facebook MAGIC.

 

Cyfeiriad: MAGIC Facebook Page

Adsefydlu Anaf i'r Ymennydd a Datblygu (BIRD)

Mae BIRD yn ceisio trin pobl - o bob oedran a phob lefel o ddifrifoldeb - sydd wedi cael niwed i’w hymennydd.  Mae’r bobl y mae BIRD yn eu trin wedi eu heffeithio gan:
 
Strôc, Awtistiaeth, Parlys yr Ymennydd, Camffurfiadau cynhenid, Niwed i’r pen, Oedi o ran datblygiad,  Dyslecisa, Dyspracisa, Gorfywiogrwydd/anhwylder diffyg canolbwyntio, Anhwylderau ymddygiad / emosiynol, trafferthion dysgu amhenodol eraill.
 

ADHD Support

ADHD grŵp cymorth i deuluoedd yng Nghasnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.    Helpu teuluoedd, rhieni a gofalwyr gyda neu heb diagnosis. 
 
Mae cymorth teulu ADHD Casnewydd eu rhedeg gan wirfoddolwyr rhiant.
 
Ewch i dudalen Facebook ar gyfer cymorth.
 

Cyfeiriad Gwefan : Facebook Page

21 Plus - Cymorth Syndrom Down

Mae 21 Plus yn grŵp cymorth i deuluoedd sydd â phlant â Syndrom Down yn Sir Fynwy a’r ardaloedd amgylchynol.  
 
Mae 21 Plus Talk Time yn grŵp ar gyfer rhieni/gofalwyr a phlant sydd yn annog plant sydd â Syndrom Down i ddatblygu eu lleferydd a’u hiaith.  
 

Family Fund

‘Family Fund’ yw darparwr grantiau mwyaf y DU ar gyfer teuluoedd incwm isel sydd yn magu plant a phobl ifanc o dan 17 mlwydd oed ac sydd ag anableddau neu afiechydon difrifol. 
 
Mae ‘Family Fund’ yn helpu i geisio lliniaru’r pwysau ychwanegol y mae teuluoedd yn wynebu. Maent yn medru helpu gydag eitemau hanfodol megis peirannau golchi, oergell a dillad ond mae hefyd yn ystyried ceisiadau am grantiau i brynu teganau ar gyfer y synhwyrau, cyfrifiaduron a seibiannau sydd wir eu hangen ar deuluoedd.