Cymorth i Deuluoedd Carcharorion

Menywod yng Ngharchar 

Mae Women in Prison yn cefnogi ac yn ymgyrchu o blaid menywod sy’n cael eu heffeithio gan y System Cyfiawnder Troseddol. Rydym yn helpu menywod trwy roi cyngor ar dai, addysg, iechyd meddwl, hawliau cyfreithiol, gwaith, budd-daliadau, dyled, trais yn y cartref, a mwy.
 
Mae Menywod yng Ngharchar yn rhoi cyngor neu’n eich cyfeirio ar asiantaethau a sefydliadau arbenigol eraill. Maen nhw’n gallu helpu’n uniongyrchol gyda chyflogaeth, cynghorion addysg a hyfforddiant a chael gafael ar gyllid ar gyfer cyrsiau a deunyddiau addysg.
 

Carcharorion Dramor

Prisoners Abroad yw’r unig elusen ym Mhrydain sy’n gofalu am les carcharorion Prydeinig sy’n cael eu cadw mewn carchardai tramor.
 
Mae Prisoners Abroad yn gofalu am iechyd a lles miloedd o ddinasyddion Prydeinig sydd dan glo dros y môr. Maen nhw’n darparu gwasanaethau hanfodol fel:
 
fitaminau a bwyd angenrheidiol
gofal meddygol mewn argyfwng
ffilterau dŵr
amlenni rhadbost i’w cadw mewn cysylltiad â chartref 
llyfrau a chylchgronau

 

Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai 

Mae’r Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai (PRT) yn elusen annibynnol ym Mhrydain sy’n gweithio i greu system gosbi gyfiawn, ddyngarol ac effeithiol. 
 
Mae’n gwneud hyn trwy ymchwilio i brosesau’r system, rhoi gwybodaeth i garcharorion, staff a’r cyhoedd ehangach, a thrwy ddylanwadu ar y Senedd, y Llywodraeth a swyddogion i hyrwyddo diwygio. 
 
Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai yw:
 
lleihau carchariadau diangen a hyrwyddo datrysiadau cymunedol i droseddu 
gwella triniaeth ac amodau carcharorion a’u teuluoedd

Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai (PACT) 

Mae PACT yn elusen genedlaethol sy’n cefnogi pobl a effeithir gan garchariad. Maen nhw’n darparu cymorth ymarferol i blant a theuluoedd carcharorion ac i’r carcharorion eu hunain. 
 
Gan weithio gyda nifer o garchardai ledled Prydain, mae PACT yn cefnogi teuluoedd carcharorion, cynnal canolfannau ymwelwyr cyfeillgar i deuluoedd y tu allan i garchardai, gwasanaethau chwarae i blant mewn neuaddau ymweld carchardai, a llawer mwy o wasanaethau.

Llinell Gymorth Teuluoedd Troseddwyr

Cefnogi teuluoedd troseddwyr.  Cysylltwch os ydych angen cefnogaeth, cyngor neu wybodaeth.
 
Ar wefan Llinell Gymorth Teuluoedd Troseddwyr fe ddewch o hyd i lawer o wybodaeth ar gyfer teuluoedd sydd wedi dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol o ganlyniad i ymddygiad troseddol aelod o’r teulu. 
 
Mae’r gwasanaeth yn deall y gall hyn fod yn amser anodd ac yn aml yn dorcalonnus. Maen nhw’n cynnig gwybodaeth a chymorth o’r arestio drwodd i’r rhyddhau ac ar ôl hynny.

 

Canolfan Wybodaeth i Deuluoedd Troseddwyr (i-HOP) - i Weithwyr Proffesiynol

Mae i-HOP yn darparu gwybodaeth a chyngor un stop cenedlaethol i bob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd troseddwyr, gan gynnwys staff rheng flaen o’r system cyfiawnder troseddol, sector gwirfoddol, addysg, iechyd, tai a gofal cymdeithasol, yn ogystal â’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu strategol a chomisiynu.

Canolfan Gyfreithiol Plant 


Cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfraith a pholisi Lloegr sy’n effeithio ar blant a theuluoedd.
 
Mae Canolfan Gyfreithiol Plant yn darparu gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth am ddim i blant a’u teuluoedd a gofalwyr yn ogystal ag ymgynghoriad rhyngwladol gyfraith plant a hawliau plant. .
 
Llinell gymorth yn agored ddydd Llun - Gwener 8am - 8pm

 

Cyfeiriad Gwefan: www.childrenslegalcentre.com

Rhif Ffon: 0345 345 4345

Cymorth Teuluoedd Barnardo's Cymru yn HMP & YOI Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Gweithwyr Teulu Barnardo's Cymru yn cynnig cyngor a chymorth i blant a’u teuluoedd sy’n ymweld â rhiant neu berthynas agos yn HMP & YOI Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.
Ydych chi’n ymweld â pherthynas yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr? Gall Gweithwyr Teulu Barnardo’s Cymru eich cefnogi ar yr amser anodd hwn. Maent wedi eu lleoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Teulu Susan Ellis ym Mhen-y-bont ar Ogwr.   
Cymorth Ymarferol ac Emosiynol gyda’r broses ymweld
 
Cyngor a chymorth ynglŷn â rhianta

Cymorth Cymunedol i Deuluoedd Troseddwyr 

Mae gwasanaeth Cymunedol i Deuluoedd Troseddwyr (CSOF) yn gweithio ledled de Cymru i gefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a rhieni/gofalwyr a niweidiwyd yn sgil carchariad.

Nid yn unig mae perthnasau o fewn teulu yn cael eu rhoi dan straen sylweddol o ganlyniad i garcharu rhiant, gall plant hefyd gael eu rhoi dan anfantais enbyd yn economaidd a chymdeithasol pan fydd aelod o’r teulu yn treulio cyfnod yng ngharchar.