Iechyd

Elusen Adsefydlu ac Ôl-ofal y Galon Gogledd Gwent

Sefydlwyd Elusen Adsefydlu ac Ôl-ofal y Galon Gogledd Gwent (NGCRAC) dros 25 mlynedd yn ôl gan Dr. Jacky Miles MBE, nyrs arweiniol ar gyfer ymchwil methiant ac adsefydlu y galon.

 

Y genhadaeth yw rhoi cefnogaeth, addysg ac adsefydlu i bobl yng nghymunedau lleol Sir Fynwy a Blaenau Gwent sydd wedi dioddef gydag iechyd y galon. Mae dosbarthiadau ymarfer yn y gymuned a gefnogir gan yr elusen yn rhoi cefnogaeth ac anogaeth barhaus i adfer ac ailadeiladu iechyd a llesiant.

 

Gwylio, Aros a Rhyfeddu

Mae WWW yn ddull therapiwtig sy’n edrych ar y pryderon sydd gennych ynglŷn â’ch plentyn trwy chwarae. Mae hyn yn digwydd mewn ystafell gysurus ac yn caniatáu i ni archwilio a deall yr anawsterau o’ch safbwynt chi a safbwynt eich plentyn. 
 
Ar eich ymweliad cyntaf â’r clinic, gwneir asesiad i weld os yw WWW yn addas ar eich cyfer chi a’ch plentyn. 
 
Bydd y sesiynau’n digwydd ar yr un adeg bob wythnos a hyd at uchafswm o ddeg sesiwn yn cael eu cynnig.
 
Beth sy’n digwydd yn y sesiynau?

 

Y Plat Bwyta’n Dda 

Lawrlwythwch y Plat Bwyta’n Dda isod i’ch helpu i gael y cydbwysedd yn iawn. 
 
Mae’r plât bwyta’n dda yn dangos faint o’r hyn ydych chi’n ei fwyta a ddylai ddod o bob grŵp bwyd. Mae hyn yn cynnwys popeth a fwytwch yn ystod y diwrnod gan gynnwys byrbrydau. 
 
Felly ceisiwch fwyta: Digon o ffrwythau a llysiau
Digon o fara, reis, tatws, pasta a bwyd startslyd arall - dewiswch amrywiaethau grawn llawn pan fedrwch. 
Rhywfaint o laeth a chynnyrch llaeth
Rhywfaint o gig, wyau, ffa a ffynonellau protin di-laeth eraill

Adnodd Maethegydd

Mae Adnodd Maethegydd yn gyfeiriadur ar-lein sy’n hysbysebu maethygwyr cymwysedig a/neu cofrstredig ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon

Os ydych chi’n chwilio am faethegydd gwybodus a dibynadwy i’ch helpu i wneud newidiadau cadarnhaol i’ch deiet, yna'r Adnodd Maethegydd yw’r lle perffaith i ddechrau edrych.

Mae llawer o’r maethegwyr sydd ar y wefan yn cynnig cyngor ar-lein ac ar y ffôn.

Galw Iechyd Cymru

Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor iechyd cyfrinachol a gwybodaeth sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn cael ei staffio gan Gynghorwyr Nyrsio ac Arbenigwyr Gwybodaeth Iechyd,  mae’r gwasanaeth ar gael trwy'r gwasanaeth ffôn 0845 46 47, gwasanaeth minicom ar 0845 606 4647 a gwefan Galw Iechyd Cymru ar sef  http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk  Mae’r wefan yn cynnwys gwasanaethau fel gwyddoniadur iechyd, gwybodaeth iechyd manwl, gwasanaeth ymholiadau ar-lein a mwy o archwiliadau gwasanaethau lleol gan gynnwys y Gronfa Ddata Iechyd, Lles a Chymorth.

MEND – Ydy’ch Plentyn Chi yn Iach o ran Pwysau? 

Mae MEND wedi helpu 35,000 o deuluoedd i ddod yn fwy ffit, iachach a hapusach. 
 
Ydi’ch plentyn chi yn pwyso’r hyn sy’n iach? Mae llawer o rieni sydd ddim yn sylweddoli fod eu plentyn dros eu pwysau - ond mae hynny’n wir am 1 plentyn o bob 3 (dyna 10 ym mhob dosbarth).  Gwiriwch yma os yw’ch plentyn yn iach o ran pwysau neu ffoniwch dîm MEND.
 
Mind:  Byddwn yn eich helpu i feddwl am arferion dyddiol eich teulu a darganfod ffyrdd i’w gwneud nhw’n hapusach.
 

Camau Cyntaf Maetheg

Mae bwyta’n dda yn hanfodol i blant yn eu blynyddoedd cynnar. Mae yna dystiolaeth gadarn fod y 1000 diwrnod cyntaf o fywyd ( 9 mis o feichiogrwydd a’r 2 flynedd gyntaf o fyw) yn arbennig o dyngedfennol ar gyfer sicrhau twf a datblygiad iach a sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd eu potensial llawn. Mae hefyd yn bwysig fod plant 2-5 oed yn bwyta’n dda i sefydlu patrymau bwyta da, i amddiffyn eu dannedd ac i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr ysgol gyda phwysau corff iach ac archwaeth dda ac amrywiol at fwyd. 
 

Cry-sis

O’i ddechrau dinod, mae Cry-sis wedi datblygu i fod yn elusen genedlaethol uchel ei pharch.
Mae’r amcanion gwreiddiol yn aros, sef 'i fod yn effeithlon ac effeithiol wrth ddarparu hunan gymorth a chefnogaeth i deuluoedd gyda babanod sy’n crio’n ormodol, yn ddigwsg ac anodd'.

I gyflawni hyn mae Cry-sis yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol ar y ffôn sydd ar gael i alwyr bob diwrnod o’r flwyddyn rhwng 9.00am a 10.00pm.