Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Gwasanaethau Cymorth Teulu a Lles Emosiynol i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd


 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy yn cynnwys nifer o wasanaethau sydd â’r nod o gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Bydd gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio gyda’ch teulu i’ch helpu i edrych ar beth sy’n gweithio’n dda yn eich bywyd, i benderfynu pa gymorth ydych chi ei angen er mwyn i’ch teulu ffynnu.

 

Ar gyfer pwy mae e?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf ar gael i bob teulu sydd angen cymorth, ble bynnag ydych chi’n byw neu faint bynnag ydych chi’n ei ennill. 

Pa gymorth sydd ar gael?

 Mae ystod o gymorth ar gael trwy:

  

Beth yw egwyddorion Teuluoedd yn Gyntaf?

Dylai’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu trwy’r rhaglen gymryd sylw o’r egwyddorion canllaw canlynol:

  • Canolbwyntio ar y teulu - dylai gwasanaethau edrych ar anghenion eich teulu cyfan yn hytrach nag anghenion aelodau unigol o’r teulu.

  • Pwrpasol – dylai gwasanaethau gael eu teilwrio i gwrdd ag anghenion penodol eich teulu.

  • Grymuso – dylai gwasanaethau rymuso’ch teulu i gymryd rheolaeth o’ch bywydau.

  • Integredig – rhaid i asiantaethau weithio gyda’i gilydd i’ch helpu mewn ffordd gydlynol.

  • Dwys - dylai cymorth fod â ffocws ond hefyd yn ddigon hyblyg i addasu ar gyfer amgylchiadau cyfnewidiol eich teuluoedd.

  • Lleol – dylai gwasanaethau fod wedi eu cynllunio i ateb anghenion eich cymuned leol.

  • Rhagweithiol – mae’n bwysig fod eich anghenion yn cael eu hadnabod cyn gynted ag sy’n bosib fel y gellir darparu cymorth i chi mewn modd amserol. 

  • Cynaliadwy - dylai cymorth ddelio gyda gwraidd y problemau er mwyn galluogi’ch teulu i barhau i wneud cynnydd ar ôl i’r cymorth ddod i ben.

 

Mae Panel Cymorth Cynnar Sir Fynwy yn cynnwys nifer o ddarparwyr gwasanaeth Sir Fynwy sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd 0-18 oed sy’n chwilio am gymorth a chefnogaeth gyda’u lles emosiynol.  

Yn Sir Fynwy credwn mai’r ffordd orau i helpu plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yw trwy i wasanaethau gydweithio mewn partneriaeth. Yn y ffordd honno, ceisiwn sicrhau fod cymorth yn cael ei ddarparu gan y person iawn ar yr adeg iawn.  

Mae’r gwasanaethau canlynol yn cydweithio yn Sir Fynwy:

 

Mae rhestr lawn o Wasanaethau Ymyrryd ac Atal i’w gweld yma 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych angen cymorth a chaniatâd i atgyfeiriad gael ei wneud gan wasanaeth/ gweithiwr proffesiynol neu trwy hunan-atgyfeirio, bydd eich atgyfeiriad yn cael ei drafod mewn cyfarfod wythnosol panel aml-asiantaeth sy’n cael ei hwyluso gan Teuluoedd yn Gyntaf. Yn y cyfarfod hwn bydd penderfyniad yn cael ei wneud am y gwasanaeth neu wasanaethau priodol i gefnogi’ch teulu. Yn dilyn y cyfarfod, byddwch yn derbyn llythyr yn eich hysbysu am y canlyniad, ac yna bydd rhywun yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Teuluoedd yn Gyntaf ar 01633 644152.

Bydd copi o’r ffurflen atgyfeirio ar gael yma’n fuan.