Prydau Ysgol am Ddim

Os yw’ch plentyn yn mynychu ysgol a gaiff ei chynnal gan Gyngor Sir Fynwy a’ch bod yn derbyn un o’r budd-daliadau dilynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim iddynt:

 

Cymhorthdal Incwm

Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm

Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm 

Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190 (Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy’n gyfrifol am asesu lefel incwm blynyddol)

Elfen warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol

‘Ychwanegiad’ Credyd Treth Gwaith – y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos bellach ar ôl iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith

Gallwch hefyd fod â hawl i grant dillad Blwyddyn 7 os yw’ch plentyn yn cychwyn yn yr ysgol uwchradd

Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

 

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais am brydau ysgol am ddim pan fyddwch yn cychwyn derbyn budd-daliadau neu os yw’ch plentyn yn cychwyn yn y dosbarth derbyn. Byddwn wedyn yn ailasesu eich hawliad bob blwyddyn ac yn anfon llythyr atoch i gadarnhau fod gennych hawl.

 

Os oes angen i chi lenwi ffurflen gais, ni fydd angen i chi mwyach roi dogfennau cefnogi i ddilysu eich hawl i fudd-dal.

 

Y cyfan rydym angen yw i chi fel rhiant/gofalwr i lenwi pob adran o’r cais a byddwn yn gwirio eich hawl i fudd-dal gyda chronfa ddata yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd.

 

Byddwn yn prosesu ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn academaidd o fewn pump i ddeg diwrnod gwaith. Os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim, byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau o ba ddyddiad y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim.

 

Byddwn yn hysbysu ysgolion yn uniongyrchol y gall eich plentyn gael pryd ysgol yn rhad ac am ddim.

 

Beth fydd yr ysgol yn ei ddarparu?

 

Bydd plant ysgol gynradd yn derbyn prif gwrs twym gyda phwdin i ddilyn, mae dŵr yfed ffres hefyd ar gael. Mae baguettes ar gael ar ddyddiau Mawrth a Iau a thatws yn eu croen ar gael fel dewis arall bob dydd.

 

Mae ysgolion uwchradd yn paratoi ei bwydlenni eu hunain a chewch eich cynghori i gysylltu’n uniongyrchol ar ysgol berthnasol:

Ysgol Gyfun Trefynwy – 01600 775177

Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII – 01873 735373

Ysgol Cas-gwent – 01291 635779

Ysgol Cil-y-coed – 01291 426436

 

Beth os oes gennyf blentyn maeth?

Os yw’ch plentyn maeth yn derbyn gofal gan Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy, darperir pryd ysgol am ddim. Byddwn yn hysbysu’r ysgol fel nad oes angen i chi lenwi ffurflen gais.

 

Beth i’w wneud os wyf yn rhoi’r gorau i hawlio budd-daliadau?

Bydd angen i chi gysylltu a ni ar unwaith i ddweud wrthym fod eich amgylchiadau wedi newid.

 

Ni ddylech barhau i gymryd prydau ysgol am ddim, gan y gofynnir i chi dalu am yr holl brydau a gafodd eich plentyn ers i chi roi’r gorau i hawlio budd-daliadau.

 

Bydd angen i chi hefyd ddweud wrthym am unrhyw newid mewn amgylchiadau, megis budd-dal, cyfeiriad, ysgol, hawliwr ac yn y blaen.


 
 

E-bost : [email protected]

Category