Cerebra

Mae Cerebra yn elusen unigryw sydd wedi ei sefydlu er mwyn gwella bywydau plant sydd â chyflyrau sy'n ymwneud â'r ymennydd, a hynny drwy ymchwil, addysg a thrwy gefnogi plant a'u gofalwyr yn uniongyrchol.
 
Mae Cerebra yn ceisio helpu plant sydd yn 16 mlwydd oed neu'n iau ac yn meddu ar ystod eang o anhwylderau neu gyflyrau niwroddatblygiadol. Mae'r meysydd cyffredinol wedi eu rhestru isod gyda rhai enghreifftiau o'r cyflyrau sydd yn disgyn o fewn y categorïau ehangach.
Parlys yr Ymennydd
Anhwylderau Sbectrwm Awtistig
Anhwylderau datblygiadol megis oedi datblygiadol bydol, dyspracsia ac anableddau dysgu.
Anhwylderau trawiad megis Epilepsi, syndrom gorllewin, syndrom lennox gastaut a syndrom dravet.
ADHD
Niwed Trawmatig i'r Ymennydd megis niwed i'r pen a syndrom siglo babi.
Niwed i'r Ymennydd yn sgil heintiau megis enseffalitis a llid yr ymennydd, strôc, tiwmor ar yr ymennydd, digwyddiad hypoxic neu waedlif.
Syndrom down neu gyflyrau Gromosonaidd / Genetig eraill - Rhai enghreifftiau yn cynnwys Trisomy 13 (Syndrom Patau) ac 18 (Syndrom Edward), Fragile X,
Syndrom Angelman, Syndrom Prader-willi, Cornelia de Lange, Sydrom Rett, Syndrom Williams ac anhwylderau dileu chromosom.
Camffurfiad /Abnormalrwydd Ymennydd megis Agenesis o'r corpus callosum, syndrom Dandy Walker, camffurfiad Arnold Chiari, lissencephaly, microcephaly a macrocephaly.
Dirywiad o'r ymennydd- atroffi Serebral a Periventricular Leukomalacia er enghraifft.
Hydrocephalus
Cyflyrau sydd wedi eu hachosi mewn utero megis syndrom alcohol y Ffetws neu o ganlyniad i ryw fath o toxin

 

Cyfeiriad: www.cerebra.org.uk

Ebost: [email protected]