Y 1000 Diwrnod Cyntaf

Mae'r 1000 diwrnod cyntaf, yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-blwydd plentyn, yn cynrychioli rhan hollbwysig o blentyndod pan fyddwn yn ffurfio ymlyniad i'n rhoddwyr gofal, yn dysgu sut i archwilio ac ymddiried yn y byd o'n hamgylch yn ddiogel, ac yn dechrau cyfathrebu. Dyma pryd y gwelwn y cyfnod mwyaf cyflym o dwf a datblygiad yr ymennydd a lle mae'r sylfeini wedi'u gosod ar gyfer ein hiechyd a'n lles yn y dyfodol.

 

Mae'r cyfnod critigol hwn yn cael effaith hirdymor ar unigolion a theuluoedd. Maent yn siapio dyfodol plant wrth iddynt dyfu i fyny: eu cyflawniadau addysgol, eu gallu i sicrhau incwm, eu dylanwadau ar eu plant eu hunain, a'u hiechyd wrth heneiddio.

 

Mynnwch gipolwg ar y wybodaeth ddefnyddiol ganlynol allai fod o gymorth i chi yn ystod 1000 o ddiwrnodau cyntaf eich plentyn: 

 

Beichiogrwydd, Mamolaeth ac adran Rianta Newydd

 

Grwpiau Cymraeg i Blant

 

Lwmp, Babi a Thu Hwnt

 

10 Cam i Bwysau Iach

 

Dylunio i Wenu 

 

Cwsg Mwy Diogel (Ymddiriedolaeth Hwiangerdd) 

 

Rhianta – Rhowch Amser Iddo  

 

Grwpiau Baby a Grwpiau Cymorth Bwydo

 

Dechrau'n Deg

 

Prosiect Acorn

 

Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd Aneurin Bevan

 

Rydym hefyd wedi datblygu cyfres o wybodaeth i'ch cefnogi chi a'ch plentyn yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf a thu hwnt. 

 

 

PECYN CYNENEDIGOL:

 

Lleihau’r risg o farwolaeth yn y crud

 

Dyw Ysgwyd Eich Baban Byth Yn Dderbyniol

 

Taflen Gofalu am Eich Babi yn y Nos Caring 
 

Taflen Magu Babi Hapus

 

 

PECYN GENI: 

 

Lleihau’r risg o farwolaeth yn y crud

 

Dyw Ysgwyd Eich Baban Byth Yn Dderbyniol

 

Taflen Gofalu am Eich Babi yn y Nos Caring 

 

Taflen Magu Babi Hapus

 

Rotafirws

 

Llid yr Ymennydd math B

 

Brechiad Niwmococol ar gyfer plant o dan ddwy flwydd oed

 

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Hib a Hepatitis B i Blant a Babanod (“6 mewn 1”)

 

Beth i’w ddisgwyl ar ôl imiwneiddio

 

Babanod Ahhygoel

 

 

PECYN DIDDYFNU:

 

Taflen Bwydo Baban (Diddyfnu)

 

Taflen Boliau Bach (Bwyta'n Iach i Blant 0 - 5 oed)

 

Cynllunydd Bwydlenni 1 (Bwydydd Cynrag y Baban)

 

Cynllunydd Bwydlen 2 (Pryday Teuly Cyntaf y Baban)

 

Taflen Diogelwch yn y Cartref (Cadw mewn Cof)

 

 

PECYN 6 MIS:

 

Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

Y Frech Goch, Clwy'r Pennau, Rwbela

 

HTaflen Hib/Men C ar gyfer 12 - 13 mis oed

 

 

PECYN 15 MIS:

 

 

Dylunio i Wenu 

 

ABUHB Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

 

PECYN 18 MIS

 

Twdlod Anhygoel  

 

Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

Taflen Hyfforddiant Toiled

 

Adran Derbyniadau i Feithrinfeydd Ysgol

 

 

PECYN 27 MIS:

 

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis a Pholio i Blant cyn iddyn nhw Ddechrau Ysgol

 

Taflen Hyfforddiant Toiled

 

 

PECYN 3 A HANNER OED:

 

Dylunio i Wenu 

 

 

 

Cliciwch yma am ein rhestr o wasanaethau y gall eich plentyn eu defnyddio yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf.