YN DOD YN FUAN I SIR FYNWY

I wneud cais am y cynnig gofal plant ar gyfer tymor yr haf 2019, dilynwch y ddolen i'r ceisiadau ar-lein: https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/ 

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Mae'r Cynnig Gofal Plant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant am ddim i rieni cymwys sy'n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn.

 

Pwy fydd yn darparu'r cynnig?

Caniateir i rieni cymwys ymgymryd â'u gofal plant gydag unrhyw ddarparwr gofal plant cofrestredig sy'n gweddu i'w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu mewn neu'r tu allan i'r sir, cyhyd ag y bo'r lleoliad wedi'i gofrestru gyda'r AGC (neu Ofsted os yw'r lleoliad yn Lloegr) ac mae wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynnig.

  

Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

Bydd y cynnig yn dechrau o'r tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn dair oed nes iddo/iddi gael cynnig lle addysg llawn amser – yn cyd-fynd â'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen. Diffinnir dyddiadau'r tymhorau  isod, ble bynnag mae'r gwyliau ysgol yn disgyn.

Os bydd eich plentyn yn troi'n 3 oed rhwng y dyddiadau hyn, bydd yn gymwys o'r tymor canlynol. Gweler isod:

O                                             I                                               Y Tymor Cymwys

1af Ionawr                              31ain Mawrth                         Tymor yr Haf 

1af Ebrill                                 31ain Awst                             Tymor yr Hydref

1af Medi                                  31ain Rhagfyr                        Tymor y Gwanwyn 

Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled â'u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad at y cynnig o ba bynnag bwynt a ddymunant yn ystod y tymor hwnnw, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau'r tymor hwnnw, neu'n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i'r ardal neu'n cael gwaith.

Ni fydd plant yn gymwys i dderbyn y cynnig o ofal plant mwyach o'r adeg pan fyddant yn cael cynnig lle addysg amser llawn gan eu hawdurdod lleol.

 

Crynodeb o'r cynnig

Y cynnig yw 30 awr yr wythnos ar y mwyaf o addysg a gofal plant cynnar ar gyfer rhieni cymwys sy'n gweithio plant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn.

Yn ystod y tymor, bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r ddarpariaeth lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen bresennol sy'n agored i bob plant 3 a 4 oed, a'r gofal, ychwanegol a ariennir gan blant i deuluoedd cymwys. Yn ystod 9 wythnos yr hawl i wyliau, gellir manteisio ar y 30 awr lawn fel gofal plant.

Gellir cael mynediad i ddarpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen mewn meithrinfa ALl neu gyda darparwr cymeradwy nas cynhelir. Nid yw'n ofynnol i rieni gael mynediad at eu hawl addysg gynnar fel rhagofyniad iddynt gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig, fodd bynnag, bydd eu hawl yn ystod y tymor yn cynnwys yr oriau hyn p'un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Sut ydw i'n gallu defnyddio oriau gofal plant? 

A oes terfyn ar nifer y darparwyr y gellir eu defnyddio i gael mynediad i'r cynnig ar unrhyw ddiwrnod penodol?

Gall rhieni gael gafael ar gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig yn ychwanegol at eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y gwyliau gall plentyn gael mynediad i gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr cofrestredig o dan y cynnig.

 

A oes terfynau i'r nifer o ddiwrnodau, yr amserau o'r dydd a faint o oriau y gellir cael mynediad at y cynnig?  

Gall y rhiant gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig ar unrhyw adeg, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwyr gofal plant sy'n gallu bodloni'r gofynion.

A all rhieni gronni eu horiau?

Na.  Bydd y rhieni'n cael cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar y cyd a gofal plant gyda rhieni yn dewis faint o'r 30 awr y dylid eu cymryd.  Bydd unrhyw oriau nas defnyddir mewn wythnos yn cael eu colli

 

Sawl wythnos o'r flwyddyn y mae'r cynnig yn ei gynnwys? Sut y bydd y cynnig yn gweithio y tu allan i amser tymor?

Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 o wythnosau'r flwyddyn.  Mae'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar gael am 39 wythnos y flwyddyn; felly bydd rhieni sy'n gymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos o'r flwyddyn sy'n weddill. 

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau am 9 wythnos pryd bynnag y dymunant, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y ddarpariaeth sy'n gweddu orau i'w hanghenion.  Bydd angen i'r rhieni gael mynediad at eu darpariaeth mewn blociau o wythnos.  Ni ellir cronni oriau gofal plant ar draws wythnosau. 

 

Beth mae Darparwyr Gofal Plant yn derbyn? Beth yw cyfradd tâl darparwyr o dan y cynnig?

Bydd pob darparwr yn cael cyfradd o £4.50 yr awr ar gyfer plant sy'n derbyn y cynnig. Nid yw'r gyfradd hon yn cynnwys bwyd. Felly, gall darparwyr godi ffioedd ychwanegol ar rieni am fwyd; fodd bynnag, ni all hyn fod yn fwy na £7.50 y dydd. Hefyd, gall darparwyr godi tâl am weithgareddau a chludiant, fel teithiau oddi ar y safle a allai olygu costau ychwanegol neu godi a dadlwytho.

Ni all ddarparwyr godi cyfraddau atodol fesul awr os byddent fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

Nodwch y gall adneuon/taliadau cadw/tâl gwyliau (ar gyfer gwarchodwyr plant) barhau i fod yn berthnasol a dylech siarad â'ch darparwr gofal plant am hyn cyn dod i gysylltiad â nhw. 

 

 

Pwy all gael mynediad at y cynnig?

Er mwyn cael mynediad at elfen gofal plant y cynnig mae'n rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

Fod yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae'n rhaid i'r ddau riant fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu'r unig riant yn gweithio mewn teulu unig riant. Os yw rhieni wedi gwahanu, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd). Pan fydd rhieni'n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Yn ennill isafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu'r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £111 a £115 yr wythnos ar gyfradd gyfredol 21-24 ICC a CBC yn y drefn honno).

Rhieni sy'n ennill cyfwerth ag 16 awr yr wythnos neu fwy (ICC/CBC), ond llai na £100k y flwyddyn.

Bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos (neu gyfatebol), drwy eu henillion. 

Os yw'r rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd).  Pan fydd rhieni'n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig. 

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a rhieni sy'n byw yn y cartref fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd allu derbyn y cynnig. 

 

Absenoldeb Rhieni

Gall rhieni sydd ar gyfnod Absenoldeb Rhieni wneud cais am y cynnig gofal plant os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd cyn yr absenoldeb rhieni statudol.  Fodd bynnag, dim ond yn ystod cyfnod absenoldeb rhieni statudol y mae cymhwysedd ar gyfer y cynnig gofal plant yn gymwys. 

Beth fydd yn digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os bydd rhiant yn methu â pharhau i fod yn gymwys, bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn cael ei roi a byddant yn gallu parhau i gael mynediad at y cynnig.

Eithriadau i Gymhwysedd

Mae rhai amgylchiadau lle y bydd rhieni'n gallu cael gafael ar y cynnig pan nad ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.  Y rhain yw: 

- pan fo un rhiant neu'r ddau riant i ffwrdd dros dro o'r gweithle ar dâl salwch statudol neu'n derbyn tâl mamolaeth/tadolaeth statudol. 

- lle cyflogir un rhiant a bod un rhiant yn anabl neu wedi'i analluogi yn seiliedig ar dderbyn budd-daliadau penodol neu fod ganddo gyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbyniwyd ar gyfer gofalu:

- gofalwyr sy'n berthnasau, gofalwyr y teulu a chyfeillion sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn nad ydynt yn berchen arnynt oherwydd:

-  nad oes gan y plentyn unrhyw rieni neu fod ganddo rieni nad ydynt yn gallu gofalu am y plentyn. 

-  mae'n debygol y byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol fel arall oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn.

 

Sut mae rhieni'n gwneud cais?

Mae rhieni'n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant addas i ddiwallu eu hanghenion unigol ac i sicrhau lle dros dro gyda'r darparwr gofal plant a ddewiswyd ganddynt.

Ar gyfer ymgeiswyr cymwys plant a drodd yn 3 oed cyn 31ain Mawrth 2019, dilynwch y ddolen i'r ffurflen gais ar-lein ar waelod yr adran hon, y mae'n rhaid i chi ei chwblhau. 

Ar gyfer plant cymwys a chawsant eu geni rhwng 1af Ebrill 2016 a 31ain Awst 2016, bydd dyddiadau ar gael yn fuan.


Ymatebir erbyn Ebrill 12fed i bob cais cyflawn a gyflwynir gyda'r holl dystiolaeth gywir erbyn Mawrth 25ain, gyda dyddiad cychwyn cyllid o Ebrill 29ain 2019 (dechrau tymor yr haf). 
Bydd ceisiadau anghyflawn a dderbynnir rhwng Mawrth 4ydd a'r 25ain 2019 yn cymryd mwy o amser i'w prosesu. Gallwch o hyd wneud cais ar ôl Mawrth 25ain, ond efallai na fydd gwarant o gyllid ar gyfer dechrau'r tymor.

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod gyda chi: 

  • Tystysgrif geni'r plentyn
  • Ffurflen Talu Treth Gyngor gyfredol 
  • Cyflogedig: Slipiau cyflog y tri mis diwethaf (ar gyfer y ddau riant) neu lythyr gan gyflogwr yn cadarnhau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu salwch. (Os ydych yn newydd i'r swydd heb unrhyw slipiau cyflog, anfonwch gadarnhad o gyflogaeth oddi wrth y cyflogwr.)
  • Hunan-gyflogedig: ffurflen hunanasesu ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol (neu lythyr yn cadarnhau hunangyflogaeth os yn y flwyddyn gyntaf.)

Amgylchiadau Eithriadol: Tystiolaeth o fudd-dal analluogrwydd, lwfans gofalwr, lwfans anabledd difrifol neu lwfans cyflogaeth a chymorth. 

Ar gyfer rhieni dilynwch y ddolen i'r ceisiadau ar-lein:  https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/ 

 

 phwy ddylwn gysylltu?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch unrhyw ran o'r ffurflen gais, anfonwch e-bost at Gasnewydd i [email protected].

Os oes gennych unrhyw newidiadau y mae angen i chi wneud i'ch cynnig presennol, megis trefniadau gofal plant gwahanol am hanner tymor, anfonwch eich newidiadau i [email protected]

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am y cynnig gofal plant, anfonwch e-bost at Sir Fynwy i [email protected], ewch i www.facebook.com/monchildcareoffer neu ffoniwch 01633 644527/01633 644461. (Ni allwn roi gwybod am ymholiadau ynghylch ffurflenni cais, derbyn cadarnhad neu ganlyniadau'r ffurflen gais.)

Ar gyfer Darparwyr Gofal 

I gofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, lawrlwythwch y ffurflen gais isod.