Diogelwch Plant

Cymorth Cyntaf Bach Casnewydd

Fel rhiant, gofalwr neu dad-cu/mam-gu babanod a phlant ifanc, wyddech chi beth i'w wneud pe byddai babi neu blentyn yn tagu, yn anymwybodol neu'n torri asgwrn neu'n llosgi?

Bydd dosbarth Cymorth Cyntaf bach yn helpu i ddysgu'r sgiliau achub bywyd rydych angen eu gwybod. Dosbarthiadau bach, hamddenol a chyfeillgar i'ch helpu i wella eich gwybodaeth a'ch hyder.

Bydd dosbarth 2 awr yn cynnwys CPR, Tagu, Bympiau, Gwaedu, Torri Esgyrn, Llosgi, Ymosodiad Twymynol ac Ymwybyddiaeth o Lid yr Ymennydd.

Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB)

Mae Deddf Plant  2004 yn gosod dyletswydd ar bob Awdurdod Lleol er mwyn sefydlu Bwrdd Diogelu Plant Lleol (LSCB). 

O’r 1af Ebrill 2013, unwyd y pum bwrdd Bwrdd plant Gwasanaethau Lleol yn y rhanbarth er mwyn creu un Bwrdd Iechyd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB). Mae’r  SEWSCB yn gwasanaethu ardaloedd Awdurdod Lleol yn Sir Fynwy,  Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Chaerffili.

Pwrpas y Bwrdd yw cydlynu gwaith diogelu plant aml-asiantaeth a sicrhau  effeithiolrwydd y gwaith hwnnw er mwyn gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc.  

Share Aware – Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein

Rydym yn gwybod fod  rhai wedi eu cymhlethu gan y rhyngrwyd – mae’n rhywbeth estron iddynt, sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.  Mae ‘Share Aware’ – ymgyrch yr NSPCC i rieni a phlant rhwng  8 a12 – yn helpu i roi sicrwydd i chi ac yn rhoi pob dim sydd angen arnoch er mwyn cadw eich plant yn ddiogel.

Mae cyngor syml gan yr  NSPCC sydd yn eich helpu i ddeall ac esbonio pethau yn fwy syml a sut i fod yn ‘gystal rhiant ar-lein ag ydych  y rhan fwyaf o’r amser. Mae’r rhyngrwyd yn lle da i blant fwynhau. Mae  ‘Share Aware’ yn gwneud hyn yn fwy diogel.

Cyngor ‘Sexting’ i Rieni

Cyngor i rieni am siarad gyda’ch plentyn ynglŷn â chreu, danfon neu dderbyn delweddau anweddus: 

Mae 'Sexting' yn weithgaredd sydd yn dod yn fwy a’n fwy cyffredin ymhlith plant a phobl ifanc pan eu bod yn rhannu delweddau amhriodol neu anweddus ar-lein neu ar y ffonau mudol.

Mae hefyd yn medru cyfeirio at negeseuon ysgrifenedig.  

Fel rhiant, mae’n bwysig deall y peryglon fel eich bod yn medru siarad gyda’ch plentyn am sut i gadw’n ddiogel a’r hyn i’w wneud os ydych yn teimlo eich bod wedi cael braw neu’n teimlo’n annifyr.  

Mynd Allan ar Ben eu Hunain

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng rhoi annibyniaeth i blant a sicrhau hefyd eu bod yn  ddiogel tra’u bod i ffwrdd o’r cartref, yn medru bod yn anodd.  
 
Mae canllaw'r NSPCC, 'Out alone’, yn cynnig cyngor ymarferol i rieni ar sut i baratoi plant ar gyfer mynd allan ar ben eu hunain, p’un ai bod hyn yn golygu cerdded i’r ysgol ac yna adre, mynychu clybiau chwaraeon neu wyliau, neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.
 

Rheol Dillad yr Isaf NSPCC – Siaradwch am PANTS a Chadw Eich Plentyn yn Ddiogel Rhag Niwed

Rheol Dillad yr Isaf NSPCC – Siaradwch am PANTS a Chadw Eich Plentyn yn Ddiogel Rhag Niwed:
 
Y Rheol Dillad Isaf
 
Siaradwch am PANTS a chadw'ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin.
 
Mae'r Rheol Dillad Isaf yn ffordd hawdd i helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin drwy eu dysgu fod:
 
eu corff yn eiddo iddynt hwy
mae hawl ganddynt i ddweud na
dylent sôn wrth oedolyn os ydynt wedi cyffroi neu'n pryderi