Cymorth Anghenion Ychwanegol

Adsefydlu Anaf i'r Ymennydd a Datblygu (BIRD)

Mae BIRD yn ceisio trin pobl - o bob oedran a phob lefel o ddifrifoldeb - sydd wedi cael niwed i’w hymennydd.  Mae’r bobl y mae BIRD yn eu trin wedi eu heffeithio gan:
 
Strôc, Awtistiaeth, Parlys yr Ymennydd, Camffurfiadau cynhenid, Niwed i’r pen, Oedi o ran datblygiad,  Dyslecisa, Dyspracisa, Gorfywiogrwydd/anhwylder diffyg canolbwyntio, Anhwylderau ymddygiad / emosiynol, trafferthion dysgu amhenodol eraill.
 

AFASIC Cymru

Rhiant wedi arwain sefydliad sy'n cynrychioli plant a phobl ifanc â nam iaith penodol (SLI) yw Afasic ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (ALLICH) drwy godi ymwybyddiaeth o hyn yn aml yn gudd anabledd felly gweithio ar gyfer eu cynnwys mewn cymdeithas ac yn cefnogi eu rhieni a'u gofalwyr. 
 
Os bydd eich plentyn yn ddiweddar canfuwyd â SLI ac ALLICH neu yn wir y teimlwch lleferydd eich plentyn neu nad yw'r iaith yn datblygu fel y dylai, gallwch gysylltu â AFASIC Cymru ar gyfer cymorth a chyngor.

 

ADHD Support

ADHD grŵp cymorth i deuluoedd yng Nghasnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.    Helpu teuluoedd, rhieni a gofalwyr gyda neu heb diagnosis. 
 
Mae cymorth teulu ADHD Casnewydd eu rhedeg gan wirfoddolwyr rhiant.
 
Ewch i dudalen Facebook ar gyfer cymorth.
 

Cyfeiriad Gwefan : Twitter Page

Facebook Page

21 Plus - Cymorth Syndrom Down

Mae 21 Plus yn grŵp cymorth i deuluoedd sydd â phlant â Syndrom Down yn Sir Fynwy a’r ardaloedd amgylchynol.  
 
Mae 21 Plus Talk Time yn grŵp ar gyfer rhieni/gofalwyr a phlant sydd yn annog plant sydd â Syndrom Down i ddatblygu eu lleferydd a’u hiaith.  
 

Family Fund

‘Family Fund’ yw darparwr grantiau mwyaf y DU ar gyfer teuluoedd incwm isel sydd yn magu plant a phobl ifanc o dan 17 mlwydd oed ac sydd ag anableddau neu afiechydon difrifol. 
 
Mae ‘Family Fund’ yn helpu i geisio lliniaru’r pwysau ychwanegol y mae teuluoedd yn wynebu. Maent yn medru helpu gydag eitemau hanfodol megis peirannau golchi, oergell a dillad ond mae hefyd yn ystyried ceisiadau am grantiau i brynu teganau ar gyfer y synhwyrau, cyfrifiaduron a seibiannau sydd wir eu hangen ar deuluoedd.