Cymorth i Deuluoedd

Lleisiau Sir Fynwy

Ydych chi'n byw neu'n gweithio yn Sir Fynwy?

Ydych chi eisiau cael llais yn y gwasanaethau sy'n effeithio arnoch?

Ydych chi eisiau dylanwadu ar benderfyniadau awdurdodau lleol?

Bydd trawsnewid cyllidebau awdurdodau lleol yn golygu adolygiad o'r gwasanaethau lleol sy'n effeithio ar bawb ohonom.

Canolfan Aml-Asiantaeth Sir Fynwy (MAC) a Gwasanaeth Cam-drin Domestig (MODUS)

Mae Canolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy (MAC) yn cydleoli ystod o wahanol asiantaethau i sicrhau y gall rhai sy'n dioddef cam-drin domestig fynychu'r ganolfan a chael gwybodaeth a chyngor arbenigol, diogel a chyfrinachol.

Mae'r asiantaethau sy'n darparu gwasanaeth o'r Ganolfan ar hyn o bryd yn cynnwys:

Cymorth i Fenywod - cynnig lloches, Rhaglen Rhyddid, therapi chwarae a mentora gwrywod

MIND Sir Fynwy

Gweledigaeth:

Ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi nes y caiff pawb sy'n profi problem iechyd meddwl ei gefnogi a'i barchu.

 

Cenhadaeth:

Rhoi cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth. Rhoddwn gyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

 

Y gefnogaeth a gynigir:

Jigsaw Cymru

Rydym yn grŵp elusennol a ffurfiwyd i hwyluso cefnogaeth cymheiriaid i unigolion gydag afiechyd meddwl a chefnogi gofalwyr.

 

Rydym yn darparu:

Cefnogaeth cymheiriaid o fewn grŵp neu ar sail unigol

Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr, ac mae croeso i ofalwyr yn y grŵp

Strwythur un-i-un i ddatrys problemau pryd ac os yn addas

Cyswllt cymheiriaid drwy neges destun neu dros y ffôn i holi am lesiant ei gilydd

Jigsaw – Rhoi Darnau Rhianta at ei Gilydd

Cyfeiriad: 110 Lower Dock Street, Casnewydd, NP20 2AF

Mae JIGSAW yn rhoi cefnogaeth i oedolion sy'n cael eu hunain mewn rôl rhianta yn magu plant dan 18 oed, a hoffai ymchwilio effeithiau alcohol a chamddefnyddio sylweddau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ymarferol a chefnogol mewn ymateb i anghenion unigolion, o feichiogrwydd hyd at 18 oed.

  • Cyrsiau a gweithdai cefnogol ar rianta

  • Cefnogaeth dros y ffôn/wyneb i wyneb

  • Taflenni a gwybodaeth

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Gwasanaethau Cymorth Teulu a Lles Emosiynol i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd


 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy yn cynnwys nifer o wasanaethau sydd â’r nod o gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Bydd gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio gyda’ch teulu i’ch helpu i edrych ar beth sy’n gweithio’n dda yn eich bywyd, i benderfynu pa gymorth ydych chi ei angen er mwyn i’ch teulu ffynnu.

 

Ar gyfer pwy mae e?

Home Start Sir Fynwy

Mae Home Start Sir Fynwy yn helpu i gynyddu hyder ac annibyniaeth teuluoedd drwy:

Ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi eu hunain i gynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth ymarferol.

Rhoi sicrwydd i rieni nad yw eu problemau gofal plant yn anarferol neu unigryw.

Annog cryfderau a llesiant emosiynol rhieni er budd pennaf eu plant. Ceisio cael yr hwyl yn ôl i fywyd teulu.

Gall gwirfoddolwyr, sydd â phrofiad rhianta eu hunain, gynnig:

Amser gwerthfawr ar gyfer gwrando a siarad

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sydd ar gael ar draws Gwent ac a ddarperir gan gonsortiwm yn cynnwys Kaleidoscope, Drugaid a G4s. Mae'r gwasanaeth yn darparu ystod lawn o wasanaethau gyda chyfeiriad ar adferiad ar gyfer oedolion 18 oed sydd â chymhelliant i wneud newidiadau i'w defnydd o sylweddau a bydd yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd ac eraill sydd â chonsyrn y mae materion camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnwys ymyriadau gan gyfiawnder troseddol am gamddefnyddio sylweddau.

 

Dads Can

Mae Dads Can yn brosiect lleol ar gyfer dynion ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n byw yn Sir Fynwy ac sy'n dadau, yn ddarpar dadau neu'n cyflawni rôl tad (tad-cuod, llys-dadau, tadau maeth, partner mam, brawd hŷn ac yn y blaen). Nod Dads Can yw codi dealltwriaeth o dadau ifanc a'r rhai o'u hamgylch a rôl bwysig tadau ym mywydau eu plant, beth bynnag eu hoedran, profiad neu sefyllfa.