Cymorth i Deuluoedd

Dechrau'n Deg

Beth gall Dechrau'n Deg ddarparu i mi a'm plentyn ifanc?

Mae byw mewn ardal Dechrau'n Deg yn rhoi mynediad atoch i ystod eang o wasanaethau gyda'r nod o roi dechrau da mewn bywyd i'ch plentyn gan gynnwys:

Prosiect Acorn

Ariannir Prosiect Acorn Sir Fynwy gan grant Teuluoedd yn Gyntaf, rhaglen arloesi Llywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar ataliad ac ymyrraeth gynnar ar gyfer teuluoedd, yn benodol y sawl sy'n byw mewn tlodi.
 
Mae Prosiect Acorn yn gweithio gyda theuluoedd mewn angen sydd ag un plentyn neu fwy 4-18 oed ledled Sir Fynwy, a hefyd teuluoedd gydag un plentyn neu fwy 0-3 oed mewn ardaloedd nad sy'n rhan o fenter Dechrau'n Deg.
 

Ysbrydoli i Gyflawni

  1. Mae Ysbrydol i Gyflawni i wasanaeth sy'n anelu i helpu disgyblion mwyaf bregus yn Sir Fynwy i aros mewn addysg lawn-amser.

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sydd yn bwrpasol ar gyfer eu hanghenion, yn cynnwys mentora un i un, cefnogaeth fugeiliol a chymwysterau amgen.

Adeiladu Teuluoedd Cryf (TAF)

Yn seiliedig ar asesiad o gryfderau ac anghenion teulu, mae'r tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf yn darparu rhaglenni hyblyg o ymyriad ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn Sir Fynwy sydd angen cefnogaeth gyda pherthynas teuluoedd, meithrin hyder a hunan-barch, rhianta a rheoli ymddygiad.

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, anwahaniaethol, rhad ac am ddim ar draws ystod eang o bynciau. Os na fyddant yn gwybod yr ateb i’ch cwestiwn, gallant ddod o hyd i rywun fydd yn gwybod. 

Mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy yn y lleoliadau canlynol: 

 

Rehab Jigsaw

Mae gan Rehab Jigsaw dîm cyfeillgar o Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig gydag oedolion a phlant y mae anafiadau, salwch neu heneiddio yn effeithio arnynt. Gall Therapyddion Galwedigaethol medrus iawn Rehab Jigsaw gynnal asesiadau o weithgareddau bob dydd person, gwneud argymhellion ar gyfer offer cynorthwyol ac addasiadau i'r amgylchedd, a darparu ymyriadau therapi i hwyluso adsefydlu.

Y Ciosg

Mae'r Ciosg ar hyn o bryd yng Nghanolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy (MAC), 26A Monk Street, Y Fenni, NP7 5NP.

Mae'r Ciosg yn gyfrifiadur ar gyfer y cyhoedd a all ei ddefnyddio am ddim. Mae ganddo gysylltiad uniongyrchol â Tai Sir Fynwy. Gallwch wneud cais am fudd-dal tai a threth gyngor ac mae cysylltiad uniongyrchol i wasanaethau ar-lein eraill yn cynnwys tenantiaeth a symudedd.

Mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio gyda chefnogaeth staff yn y MAC os ydych angen hynny.

Llwybrau i Gynnydd

Mae Llwybrau i Gynnydd yn darparu cefnogaeth llety â chymorth ac allgymorth i bobl agored i niwed er mwyn symud i fod yn hollol annibynnol neu gynnal tenantiaethau neu leoliadau teulu.

Maent yn sicrhau fod y pontio o ofal i annibyniaeth yn rhedeg yn llyfn.