Cymorth i Deuluoedd

Ysbrydoli i Gyflawni

  1. Mae Ysbrydol i Gyflawni i wasanaeth sy'n anelu i helpu disgyblion mwyaf bregus yn Sir Fynwy i aros mewn addysg lawn-amser.

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sydd yn bwrpasol ar gyfer eu hanghenion, yn cynnwys mentora un i un, cefnogaeth fugeiliol a chymwysterau amgen.

Adeiladu Teuluoedd Cryf (TAF)

Yn seiliedig ar asesiad o gryfderau ac anghenion teulu, mae'r tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf yn darparu rhaglenni hyblyg o ymyriad ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn Sir Fynwy sydd angen cefnogaeth gyda pherthynas teuluoedd, meithrin hyder a hunan-barch, rhianta a rheoli ymddygiad.

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, anwahaniaethol, rhad ac am ddim ar draws ystod eang o bynciau. Os na fyddant yn gwybod yr ateb i’ch cwestiwn, gallant ddod o hyd i rywun fydd yn gwybod. 

Mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy yn y lleoliadau canlynol: 

 

Rehab Jigsaw

Mae gan Rehab Jigsaw dîm cyfeillgar o Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig gydag oedolion a phlant y mae anafiadau, salwch neu heneiddio yn effeithio arnynt. Gall Therapyddion Galwedigaethol medrus iawn Rehab Jigsaw gynnal asesiadau o weithgareddau bob dydd person, gwneud argymhellion ar gyfer offer cynorthwyol ac addasiadau i'r amgylchedd, a darparu ymyriadau therapi i hwyluso adsefydlu.

Y Ciosg

Mae'r Ciosg ar hyn o bryd yng Nghanolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy (MAC), 26A Monk Street, Y Fenni, NP7 5NP.

Mae'r Ciosg yn gyfrifiadur ar gyfer y cyhoedd a all ei ddefnyddio am ddim. Mae ganddo gysylltiad uniongyrchol â Tai Sir Fynwy. Gallwch wneud cais am fudd-dal tai a threth gyngor ac mae cysylltiad uniongyrchol i wasanaethau ar-lein eraill yn cynnwys tenantiaeth a symudedd.

Mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio gyda chefnogaeth staff yn y MAC os ydych angen hynny.

Llwybrau i Gynnydd

Mae Llwybrau i Gynnydd yn darparu cefnogaeth llety â chymorth ac allgymorth i bobl agored i niwed er mwyn symud i fod yn hollol annibynnol neu gynnal tenantiaethau neu leoliadau teulu.

Maent yn sicrhau fod y pontio o ofal i annibyniaeth yn rhedeg yn llyfn.

Lleisiau Sir Fynwy

Ydych chi'n byw neu'n gweithio yn Sir Fynwy?

Ydych chi eisiau cael llais yn y gwasanaethau sy'n effeithio arnoch?

Ydych chi eisiau dylanwadu ar benderfyniadau awdurdodau lleol?

Bydd trawsnewid cyllidebau awdurdodau lleol yn golygu adolygiad o'r gwasanaethau lleol sy'n effeithio ar bawb ohonom.

MIND Sir Fynwy

Gweledigaeth:

Ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi nes y caiff pawb sy'n profi problem iechyd meddwl ei gefnogi a'i barchu.

 

Cenhadaeth:

Rhoi cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth. Rhoddwn gyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

 

Y gefnogaeth a gynigir: