Cymorth Anghenion Ychwanegol

Prosiect Mynediad Chwarae Anabledd

Cyfleoedd chwarae mynediad agored am ddim ar gyfer plant 5-11 oed gydag anableddau ac angen cefnogaeth arall mewn gosodiad cynhwysol yn ystod gwyliau haf ysgolion. Cyflogwn weithwyr cefnogaeth sy'n cynnig cymorth ar sail 1-1 fel y gallant chwarae gyda phlant yn eu grŵp cyfoedion eu hunain mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Cynhelir y cynlluniau chwarae mewn 8 lleoliad cymunedol yn y sir, gan gynnig gweithgareddau chwarae, cyfleoedd, gemau, celf a chrefft, a snac iach.

Dal Dy Dir – Seibiant ar gyfer Teuluoedd ag Anableddau

Mae Dal Dy Dir yn darparu seibiant a thoriad â chymorth ar gyfer teuluoedd ag anableddau. Rydym yn deall y gall cost gwyliau arbenigol fod yn ormodol, felly rydym wedi creu pecyn gwyliau â chymorth am gyfnod byr o 6 diwrnod yn ein prif leoliad yn y Drenewydd, Powys. Rydym yn credu y gallwn helpu teuluoedd o fewn eich awdurdod ar gost is na llawer o ddarparwyr ac rydym wedi creu ystod o wasanaethau, o wyliau â chymorth hyd at leoliadau preswyl dan oruchwyliaeth 24 awr.

Tu Hwnt i'r Terfynau

Gweledigaeth Arthritis Care yw byd lle gall pobl y mae arthritis yn effeithio arnynt fyw bywydau llawn ac egnïol. Anelwn gyflawni'r weledigaeth hon drwy sicrhau fod pawb sy'n byw gydag arthritis a'u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth a gwybodaeth i fyw'n dda gydag arthritis a chael eu lleisiau wedi'u clywed.

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth a'r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Awtistaeth

Mae Grŵp Cymorth Cas-gwent yn cynnal cyfarfodydd misol i rieni, teidiau a neiniau neu ofalwyr yr unigolion hynny sydd ag Awtistiaeth neu Syndrom Aspergers. Mae’r cyfarfodydd yn rhoi cyfle i gynnig cymorth a rhannu gwybodaeth mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol. Mae croeso o blant, teuluoedd a ffrindiau hefyd. 

 

Cyfeiriad Gwefan: https://www.autism.org.uk/services/community/family-support/newport-monmouthshire.aspx

The Challenging Behaviour Foundation

Mae’r Challenging Behaviour Foundation (CBF) yn bodoli er mwyn ceisio dangos fod unigolion sydd ag anableddau dysgu difrifol ac wedi eu disgrifio fel unigolion sydd yn meddu ar ymddygiad heriol, yn medru mwynhau cyfleoedd bywyd normal pan fydd eu hymddygiad yn cael ei ddeall yn iawn a’u bod yn derbyn y cymorth unigol priodol.  
 

Therapi Lleferydd ac Iaith yng Ngwent

Mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith yn weithwyr proffesiynol cysylltiedig.
 
Maent yn gweithio'n agos gyda rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill megis athrawon, nyrsys, therapyddion galwedigaethol a meddygon. Mae tua 70 o'r fath Therapyddion a Chynorthwywr yn gweithio yng Ngwent.
 
Mae'r holl Therapyddion Lleferydd ac Iaith wedi eu cofrestru gyda'r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (Health and Care Professions Council) ac yn aelodau o Goleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith.
 

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn helpu sicrhau fod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod, asesu, a bod darpariaeth yn cael ei rhoi iddynt, a hyn oll er mwyn gwireddu eu potensial a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys. 
 

Canolfan Plant Serennu

Canolfan Plant Serennu, Cwrt Camlas, High Cross, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9LY
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Iau 8:30am i 5:00pm, Dydd Gwener 8:30am i 4:30pm  
Agorwyd Canolfan Plant Serennu yn Ebrill 2011. Mae’r ganolfan wedi ei hadeiladu’n bwrpasol ac yn darparu gofal, triniaeth a gweithgareddau i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau a thrafferthion datblygiadol o Gasnewydd, De Sir Fynwy a De  Torfaen.  

Sense

Mae Sense yn elusen genedlaethol sydd yn cefnogi ac yn ymgyrchu o blaid plant ac oedolion sydd yn ddall a’n fyddar. Maent yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth deilwredig,  ynghyd â gwasanaethau arbenigol i bobl sydd yn ddall a’n fyddar, eu teuluoedd, gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda hwy.  Maent hefyd yn cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan nam unigol ar y synhwyrau sydd ag anghenion ychwanegol. 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.sense.org.uk

Ebost: [email protected] 

Rhif Ffon : 0845 127 0066