Pobl Ifanc

Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid

Mae’r Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid wedi ei leoli ym Mamhilad. Byddwn yn gweithio gyda phlant/pobl ifanc a’u teuluoedd sydd mewn peryg o gyflawni trosedd neu wedi cyflawni trosedd. Mae’r tîm yn cynnwys gweithwyr Cymdeithasol, Addysg, Heddlu, Gweithwyr Ieuenctid ac Iechyd. Rydym yn helpu pobl ifanc a’u teuluoedd i:

 

Derbyn cyfrifoldeb am eu gweithredoedd

 

Unioni unrhyw gam sydd wedi ei wneud er mwyn dod yn rhan o’r gymuned a symud ymlaen â’u bywydau.

 

Mynediad i Ieuenctid

Mae Youth Access yn cynnig amgylchedd dysgu anffurfiol sydd yn ceisio anelu i leihau’r nifer o bobl ifanc sydd wedi eu dadrithio neu mewn peryg o gael eu gwahardd o’r ysgol uwchradd.  

 

Mae’r fenter yn gynnwys:

Complementary or non formal programme of activities

Cymorth mewn grwpiau bychain neu un i un  

Profiad gwaith gwerthfawr a chanllaw ar yrfaoedd  

Cymorth sgiliau llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol

Young Minds

Young Minds yw’r brif elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i wella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Yn cael ei yrru gan eu profiadau, mae YoungMinds yn ymgyrchu, ymchwilio ac yn dylanwadu ar bolisïau ac arferion.

Mae YoungMinds yn cynnig gwybodaeth arbenigol i weithwyr proffesiynol, rhieni a phobl ifanc drwy’r Llinell Gymorth i Rieni, adnoddau ar-lein, hyfforddiant a datblygiad, gwaith allymestyn a chyhoeddiadau.

 

Gwobr Dug Caeredin

Sefydlwyd Gwobr Dug Caeredin yn 1956 fel rhaglen i helpu pobl ifanc rhwng 14 a 25 i bontio’r cyfnod rhwng llencyndod a bywyd fel oedolion.

Mae’r wobr yn ceisio cynnig rhaglen bleserus, heriol a gwerth chweil o ran datblygiad personol a chyfle i bobl ifanc i ddangos parodrwydd i ymgymryd â her, glynu wrth bethau a chyflawni pethau ar draws ystod eang  weithgareddau.  

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (GEIC)

Mae’r GEIC yn elusen yn y DU sydd yn darparu gwasanaethau cymdeithasol-cyfreithiol. Mae’r GEIC yn cynnig gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol  blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, a hynny drwy rwydwaith o weithwyr cyflogedig ymroddedig a gwirfoddolwr ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

 

Mae’r GEIC yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol arbenigol. Mae’r GEIC yn ddarparwr asiantaeth cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfraith deuluol.

 

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn darparu ystod o wasanaethau i bobl ifanc yn Sir Fynwy.

Mae’r gwasanaethau yn cynnwys y Prosiect Get Up and Grow, Cwnsela Wyneb i Wyneb, Gwobr Dug Caeredin, Cyngor ar Gyffuriau, Alcohol ac Iechyd Meddwl a’r Prosiect Pontio.

Dewch o hyd i bob dim yr ydych angen gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc yn Sir Fynwy, ac mae hyn yn cynnwys  Prosiect Get Up and Grow, Cwnsela Wyneb i Wyneb, Gwobr Dug Caeredin, Cyngor ar Gyffuriau, Alcohol ac Iechyd Meddwl a’r Dewisiadau o ran Gyrfa.

Gofal Profedigaeth Hope Again

Mae Hope Again yn wefan sydd wedi ei datblygu gan Brosiect Cynnwys Ieuenctid Cruse Bereavement Care ac yn anelu i gefnogi pobl ifanc, ar ôl marwolaeth rhywun sydd yn agos iddynt.

Mae Cruse yn credu mai’r ffordd orau o wneud hyn yw cynnwys pobl ifanc yn y broses o gynllunio, datblygu a darparu gwasanaethau.  

Mae pawb yn ymateb yn wahanol i farwolaeth ac nid yw  Cruse yma i ddweud wrthych sut y dylech fod yn ymddwyn neu sut i deimlo.

Cwnsea Face 2 Face

Mae cwnsela Teulu Face 2 Face yn wasanaeth cyfrinachol sydd yn darparu cymorth therapiwtig i deuluoedd sydd yn profi trafferthion neu densiynau mewnol, megis straen, ysgariad, newid yn strwythur y teulu neu unrhyw fethiant o ran cyfathrebu  – mae materion fel hyn yn medru arwain at wrthdaro a phroblemau tebyg eraill.  

Drwy drafod ac archwilio, rydym yn helpu teuluoedd i ganfod ffyrdd amgen o fynd i’r afael â thrafferthion a’u cefnogi hwy  yn y broses o wneud newidiadau pan fydd angen.  
 

Engage To Change (E2C)

Mae’r grŵp Engage to Change (E2C) yn rhan o’r ymgais i lywio’r modd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu yn Sir Fynwy; bydd y prosiect yn datblygu ymgysylltiad a chyfranogiad ar hyd a lled y sir ac yn annog dinasyddiaeth weithgar a’n sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan yn y penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt.  

Bydd E2C yn rhoi llais i bobl ifanc ac yn sicrhau bod eu llwyddiannau yn cael eu dathlu.