Ysgolion

Inglefield House Girls House, Trefynwy

Mae Inglefield House yn cynnig addysg i ferched rhwng 7 ac 11 mlwydd oed, ac mae modd i ferched breswylio yno’n llawn amser neu’n rhan amser os ydynt yn 9 mlwydd oed neu hŷn.

Mae Inglefield ar yr un safle ag Ysgol  Haberdashers' Trefynwy i Ferched. Mae’r merched yn medru defnyddio’r cyfleusterau sydd yn cynnwys labordai gwyddoniaeth, theatr a chyfleusterau chwaraeon.

Cyfeiriad Ysgol:

Inglefield House

Heol Henffordd

Trefynwy

NP25 5XT

 

Grant gwisg ysgol

Os ydych yn rhiant â phlentyn sydd ar fin dechrau ym mlwyddyn 7 yn yr Ysgol Uwchradd ym mis Medi ac os oes ganddynt hawl i dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim, bydd hawl gennych dderbyn grant gwisg ysgol o £100.00 sy’n cael ei adolygu’n flynyddol.

I gael ffurflen gais ar gyfer prydau ysgol am ddim cysylltwch â’r Uned Mynediad ar gyfer Ysgolion a Myfyrwyr ar: [email protected] 

Er mwyn i chi ei hawlio, rhaid eich bod chi, fel rhiant neu ofalwr, yn derbyn un o’r canlynol:

Gwasanaethau i lywodraethwyr

Diben y gwasanaethau i lywodraethwyr yw darparu gwasanaeth proffesiynol a hygyrch i gynorthwyo llywodraethwyr ysgolion a chyrff llywodraethu wrth gyflawni eu dyletswyddau.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys cynnig cyngor, cymorth gweinyddol, a rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer penaethiaid, llywodraethwyr a chyrff llywodraethu. Mae’r gwasanaethau i lywodraethwyr hefyd yn darparu gwasanaeth clercio i gyrff llywodraethu.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gyflawni rhuglder yn yr iaith Gymraeg trwy astudio ystod eang o bynciau a disgyblaethau yn Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu mewn gwersi Saesneg a thrwy gael profiad o ran agweddau o’r cwricwlwm yn Saesneg.

Rydym yn cynnal dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Fenni (Ysgol Gymraeg Y Fenni) ac yng Nghil-y-Coed (Ysgol Y ffin)