Beichiogrwydd, Mamolaeth a Rhieni Newydd

Baby & Us - KG Hypnobirthing

Cyn dechrau, llongyfarchiadau am eich beichiogrwydd a chroeso i Baby & Us. 

Rydw i’n credu y dylai pob mam edrych ymlaen at enedigaeth ei phlentyn, ac mae’n hollol bosib mwynhau beichiogrwydd heb ofn a phryder am roi genedigaeth. 

Anna ydw i, mam i ddau ac Ymarferydd Hypnoenedigaeth KG Cymwysedig. 

Asid Ffolig

Os ydych chi'n cael rhyw, mae posibilrwydd bob amser y gallech feichiogi, hyd yn oed os nad ydych yn ceiso gwneud hynny.
 
Cymerwch dabled fitamin sy'n ynnwys 400mcg o asid ffolig bob dydd rhag ofn i chi feichiogi. 
 
Gall asid ffolig (fitamin B9) helpu i ddiogelu eich baban heb ei eni rhag cyflyrau difrifol, fel spina bifida. 
 
Ond mae angen iddo fod yn eich corff cyn i chi feichiogi. 
 
Mae 40% o achosion o feichiogrwydd yn y DU heb eu eynllunio. 
 
Dyw hi byth yn rhy gynnar, ond gall fod yn rhy hwyr. 
 

Clefyd Melyn Mewn Babanod Newydd

Mae Yellow Alert yn cynnal ymgyrch er mwyn codi ymwybyddiaeth o glefyd yr afu  am gyfnod.  

Mae Yellow Alert yn hyrwyddo diagnosis cynnar fel bod modd atgyfeirio’n briodol ar gyfer  clefyd yn yr afu ymhlith babanod sydd newydd eu geni. Mae’n hanfodol fod hyn yn cael ei adnabod a’i drin cyn gynted ag sydd yn bosib.  

Llinell Gymorth Ffôn Working Families – Ar gyfer Rhieni Newydd

Mae’r elusen Working Families yn helpu rhieni, gofalwyr a’u cynghorwyr gyda phob cwestiwn sy’n ymwneud â’u hawliau yn y gwaith.

Mae rhieni, gofalwyr a’u cynghorwyr yn medru cysylltu gyda Llinell Gymorth Working Families ar 0300 012 0312 am gyngor am ddim.

Mae’r Tîm Llinell Gymorth  yn barod i ateb cwestiynau am hawliau mamolaeth a thadolaeth, gwahaniaethu yn sgil mamolaeth, absenoldeb rhiant, amser i ffwrdd o’r gwaith yn sgil plant, a gweithio’n hyblyg.  

 

Y Pas a Beichiogrwydd

Beth sydd angen i chi wybod a sut i amddiffyn eich babi:

 

Mae’r pas yn gyffredin iawn ar hyn o bryd a’r babanod sydd yn rhy ifanc i’w himiwneiddio sydd yn wynebu’r peryg mwyaf.  

 

Mae mamau sydd yn disgwyl yn medru amddiffyn eu babanod drwy imiwneiddio eu hunain o’r pas, a hynny o’r wythfed wythnos ar hugain yn ystod eu beichiogrwydd.  

 

 

Beth yw’r broblem?

 

Rhifau Ffȏn Ysbyty Neuadd Nevill a’r Royal Gwent

Ysbyty Neuadd Nevill:

Nid yw eich babi yn symud fel ag y mae fel arfer neu rydych angen cyngor ar frys  (mwy na 20 wythnos yn feichiog): 01873 732139 (9am - 8pm) neu 01873 732120 / 01873 732119 (ar ôl 8pm ac yn ystod penwythnosau)

Angen cyngor, rhif na sydd yn argyfwng - Gadewch neges gyda’ch enw a rhif ffȏn yn glir.  Bydd bydwraig gymunedol yn eich ffonio nôl rhwng 8:30am a 4:30pm - 01291 636660

Cyflog Mamolaeth Statudol (CMS)

Mae’r Cyflog Mamolaeth Statudol (CMS) yn daliad wythnosol gan gyflogwyr i’w cyflogeion neu’u cyn-gyflogeion. Mae cyflogwr yn talu  CMS i’r menywod hynny sydd wedi eu cyflogi ganddynt cyn eu bod yn dod yn feichiog ac yn ystod eu beichiogrwydd. Felly, os nad oeddech wedi eich cyflogi yn ystod eich beichiogrwydd, nid oes hawl gennych i hawlio CMS. Ond efallai bod modd i chi dderbyn Lwfans Mamolaeth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

 

Mae menywod yn gymwys i dderbyn CMS, p’un ai eu bod yn bwriadu dychwelyd i weithio i’r cyflogwr hwnnw ai peidio.

Absenoldeb Rhiant a Rennir

Mae rhieni yn medru rhannu hyd at 50 wythnos o absenoldeb rhiant a 37 wythnos o gyflog statudol, sydd yn gyfwerth â’r Cyflog Mamolaeth a Thadolaeth Statudol. Mae hyn yn ychwanegol at y Cyflog Tadolaeth Statudol.

Bydd mamau dal yn gorfod cymryd pythefnos cychwynnol o absenoldeb mamolaeth ar ôl yr enedigaeth, a byddant yn derbyn y Cyflog Absenoldeb Statudol yn ystod y cyfnod hwn. Wedi hyn, mae modd dewis o’r sefyllfaoedd canlynol: