Gwasanaethau Cymorth Cenedlaethol yng Nghymru

Meic

Mae MEIC yn wasanaeth llinell cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru.

O ganfod yr hyn sydd yn digwydd yn eich ardal leol i ddelio gyda sefyllfaoedd anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd eraill yn gwrando. Bydd Meic yn rhoi gwybodaeth o ansawdd i chi, cyngor defnyddiol a’r cyngor sydd angen arnoch er mwyn creu newid.  

Cyfeiriad Gwefan: www.meiccymru.org

Rhif Ffon: 080 880 23456

Grandparents Plus

Mae Grandparents Plus yn elusen genedlaethol sydd yn hyrwyddo’r rôl hanfodol a chwaraeir gan  bob un fam-gu a thad-cu a’r teulu ehangach ym mywyd y plant - yn enwedig pan eu bod yn ymgymryd â’r rôl gofalu mewn amgylchiadau teuluol anodd.  

 

Bywydau Teuluol

Cymorth ar gyfer yr holl agweddau o fywyd teuluol gan gynnwys camau gwahanol o ddatblygiad plentyn, materion ag ysgolion a chymorth rhianta/perthynas.

Mae Family Lives hefyd yn medru helpu pan fydd bywyd yn dod yn gymhleth ac yn medru darparu cymorth pan fydd teuluoedd yn chwalu, pan fydd  trais yn y cartref, bwlio yn yr ysgol, ymddygiad peryglus gan blant yn eu harddegau a phryderon iechyd meddwl ymhlith rhieni a phlant.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://familylives.org.uk

Rhif Ffon: 0808 800 2222

ERIC

Mae’r ERIC yn elusen genedlaethol sydd yn cefnogi plant sydd â phroblemau ymataliaeth ac yn ymgyrchu ar gyfer gofal ymataliaeth gwell yn ystod plentyndod.

Mae’r ERIC yn gweithio i wella ansawdd bywyd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn y DU sydd yn dioddef y canlyniadau o wlychu a baeddu’r gwely ayyb, eu helpu i reoli neu oresgyn y problemau hyn. Ni ddylai unrhyw blentyn neu berson ddioddef yn ddianghenraid yn sgil problemau  gwlychu neu faeddu.  

Llinell Gymorth Marwolaeth Plentyn

Mae’r Llinell Gymorth Marwolaeth Plentyn yn cynnig llinell gymorth dros y ffôn o safon uchel i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran. Mae’r sawl sydd yn ffonio’r llinell  gymorth yn medru cynnwys rhieni, dad-cu a mam-gu, brodyr neu chwiorydd, aelodau teulu eraill neu ffrindiau neu weithwyr proffesiynol.  

Gofal Seibiant CHICKS

Mae CHICKS yn darparu seibiannau wythnos o hyd ar gyfer plant o dan anfantais ar draws y DU, sef plant na fyddai fel arall yn cael gwyliau yn ystod y flwyddyn honno.  

Mae’r plant y mae CHICKS yn eu cefnogi yn dod o amryw o gefndiroedd  - y rhai hynny sydd yn byw mewn tlodi, plant sydd wedi eu hesgeuluso neu eu cam-drin, naill ai yn feddyliol yn gorfforol neu’n rhywiol, plant sydd wedi colli rhieni neu hyd yn oed plant sydd yn ofalwyr ifanc llawn amser.  

Gofal ar gyfer y Teulu

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn elusen genedlaethol sydd yn ceisio hyrwyddo bywyd teuluol cryf a helpu’r rhai hynny sydd yn wyneb trafferthion teuluol.

 

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn elusen gofrestredig ac wedi bod yn gweithio i gryfhau bywyd teuluol ers 1988. Y nod yw hyrwyddo perthnasau teuluol cryf a helpu'r rhai hynny sydd yn wynebu trafferthion teuluol.  

 

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn darparu cymorth rhianta, cymorth priodas, cymorth gyda phrofedigaeth a chymorth eraill i deuluoedd.