Gweithgareddau Lleol i Blant a Theuluoedd

Canolfan Marchogaeth Triley FIelds

Mae modd dod o hyd i Ganolfan Marchogaeth Triley Fields yn Upper Triley Farm, Llantilio Pertholey, y Fenni, NP7 8DF.

 

Mae’n bosib mwynhau gwersi marchogaeth, neidio ceffylau, hyfforddi, clwb merlod.

 

Ewch ati i fwynhau gwersi marchogaeth neu fynd dros y topiau, a hynny ar hyd llwybrau cefn gwlad neu ar hyd llwybrau cerdded heriol.  

 

Neidiau ‘working hunter’  a neidio ceffylau BSJA.

 

Canolfan Marchogaeth Severnvale

Canolfan Marchogaeth Severnvale, Tidenham, Cas-gwent, Swydd Gaerloyw NP16 7LL.

Mae Canolfan Marchogaeth Severnvale yn ysgol farchogaeth gyfeillgar, yn cynnig stablau hurio a’n ganolfan hyfforddi a chystadlaethau.  

Mae gweithgareddau plant yn cynnwys clybiau, diwrnodau hwyl a phartïon pen-blwydd a mwy.  

 

Cyfeiriad Gwefan: www.severnvale-equestrian.com

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 623412

Canolfan Gweithgareddau a Chanŵio Trefynwy

Mae nifer sylweddol o ganŵod a chaiacau modern a safon uchel ar gael i’w hurio ac yn rhoi’r cyfle i chi fwynhau ar hyd Afon Gwy a darganfod hyfrydwch Dyffryn Gwy; gyda Chanolfan Canŵod   Trefynwy, mae modd i chi fynd y canŵ am 100 milltir, a hynny o Glas-ar-Wy, y Gelli Gandryll, Henffordd, Hoarwithy, Rhosan ar Wy, Kerne Bridge yn Goodrich, Symonds Yat neu Drefynwy neu cyn belled â Thyndyrn neu i Gas-gwent lle y mae’r Afon Gwy yn cwrdd eto â’r Afon Hafren ar ôl  iddynt ddechrau gyda’i gilydd ym mynyddoedd Cymru.  

Canolfan Awyr Agored Gwent

Mae Canolfan Awyr Agored Gwent yn cynnig ystod o brofiadau awyr agored a gweithgareddau amgylcheddol i ddisgyblion sydd yn mynd yn anoddach o ran her wrth iddynt fynd drwy’r ysgol. Mae’n adlewyrchu ystod eang o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, cyrsiau Lefel A/ TGAU a datblygiad personol a chymdeithasol.  

Canolfan Trecio Grange, Y Fenni

Mae Canolfan Trecio Grange yng Nghapel-Y-Fin, Y Fenni, NP7 7NP.

Mae gweithgareddau yn cynnwys trecio merlod i’r sawl sydd heb roi cynnig ar hyn o’r blaen ac unigolion mwy profiadol. Mae trecio  yn ystod y dydd, seibiannau byr a hir hefyd ar gael – sydd yn cynnwys llety gwersylla neu beidio.

Dance Blast

Mae Dance Blast yn fudiad datblygu dawnsio cymunedol ar gyfer Sir Fynwy.

 

Mae Dance Blast yn cynnal dosbarthiadau dawnsio agored ysbrydoledig ar hyd a lled y sir ar gyfer y gymuned gyfan, a hynny  i bobl ifanc ac i’r rhai na sydd mor ifanc.  

 

Mae yna ddau brif grŵp dawnsio: Monmouthshire Youth Dance Company (MYDC) a MYDC Iau ac yn gweithio gydag ysgolion ar hyd  a lled Sir Fynwy.  

 

Mae dosbarthiadau yn cael eu cynnal yn y Fenni a Threfynwy.

 

Afancod, Cybiau a Sgowtiaid

Dewch o hyd i’r holl wybodaeth sydd angen arnoch er mwyn dod yn aelod o’r afancod, cybiau neu sgowtiaid yng Nghymru.

Cofrestrwch er mwyn dod yn aelod o’r mudiad sgowtiaid a  chael gwybod am y dosbarthiadau sydd agosaf i chi.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf a chanfod mwy am ddigwyddiadau’r sgowtiaid  ar hyd a lled y wlad a’r cyfleoedd i godi arian.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.scoutswales.org.uk

Ebost: [email protected]

Canolfan Deifio a Gweithgareddau Cenedlaethol, Cas-gwent

Dewch i ymweld â’r Ganolfan Deifio a Gweithgareddau Cenedlaethol am amryw o weithgareddau, gan gynnwys deifio, cerddwyr dŵr, byrddau hedfan, sesiwn segway, weiren wib a sleidiau a llawer iawn mwy.  

Mae yna Brofiad Sinema Twba Twym a Phrofiad Sinema Gwylio o’r Car.

Ewch i’r wefan am fwy o fanylion, ond nid yw’r holl weithgareddau yn addas i blant.  

Cyfeiriad: Canolfan Deifio a Gweithgareddau Cenedlaethol, Tidenham, Cas-gwent, Swydd Gaerloyw, NP16 7LH.

 

Girlguiding Cymru

Yr ydym ar agor i ferched a gwragedd ifanc, beth bynnag eu cefndir ac amgylchiadau, ac yn hollol gynhwysfawr o ferched ag anableddau. Rydym yn cynnig gweithgareddau hwylus, cyffrous a’r cyfle i wneud ffrindiau oes. Cewch hyd i ni mewn sawl cymuned, yn cynorthwyo merched gyda chychwyn da mewn bywyd – yn eu hannog i fod yn hapus, hunan-hyderus a chwilfrydig ynglŷn a’r byd o’u cwmpas a’r gwahaniaeth y medrant ei wneud.
 
Gall ferched weithio i ennill bathodynnau ym mhob pwnc o oroesi, teithiwr byd a byw’n annibynnol i ymchwilydd gwyddonol, sêr wyliwr ac antur.