Tai

Rhaglen Cefnogi Pobl

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Cyngor Sir Fynwy yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu pobl agored i niwed fyw mor annibynnol â phosib. Gallai hyn fod yng nghartrefi pobl neu mewn hosteli, llety gwarchod neu lety arbenigol arall â chefnogaeth.

Mae nifer o resymau pam mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i lety, neu pam mae'n gallu bod yn anodd cadw'r llety rydych eisoes yn byw ynddi. Efallai bydd angen cefnogaeth arnoch oherwydd bod gennych anabledd, gallech fod yn ddigartref, neu â phroblemau cyffuriau.

Solas Cymru

Mae Solas yn darparu tai a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc, oedolion a theuluoedd digartref. Mae Solas yn rhoi lle diogel i bobl fyw ac yn cefnogi i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd cywir.
Maen nhw'n darparu llety ar gyfer pobl a theuluoedd digartref yng Nghas-gwent a'r Fenni.
 
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys:
Gwasanaethau Llety
Gwasanaethau Cefnogaeth Cyfnewidiol
Gwasanaethau Arbenigol i Bobl Ifanc
Cefnogaeth i Deuluoedd, trwy'r Prosiect Ymyrraeth Teuluol a'r Gwasanaeth Uno Menywod.

Gwasanaeth Cefnogaeth Tai Sir Fynwy

Mae Cefnogaeth Tai yn wasanaeth i bobl sy'n cael trafferth yn cadw neu'n dod o hyd i gartref. Mae hefyd ar gyfer pobl sy'n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd. Mae hyn yn gallu bod yn amryw wahanol resymau, gan gynnwys:
Iechyd meddwl
Dyled neu gyllido
Dioddef o Gamdriniaeth Domestig
Problemau cyffuriau neu alcohol
Teuluoedd gydag anghenion yn ymwneud â thai.
 
Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â nhw. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen atgyfeirio isod.

 

Tîm Buddsoddiad Cymunedol Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Mae Tîm Buddsoddiad Cymunedol Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn cynnwys:
 
Cydlynydd Buddsoddiad Cymunedol  - Natasha Jones
Swyddog Prosiect - Shane Hatherall
Prentis Buddsoddiad Cymunedol - Emily Townsend.
 
Y prif ffocws yw gwella iechyd a lles ymhlith tenantiaid Cymdeithas Tai Sir Fynwy.Mae hyn yn cael ei wneud mewn sawl modd, trwy redeg prosiectau penodol ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a gweithgareddau.
 

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Derbyniodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy Cyf cyflenwad tai Cyngor Sir Fynwy trwy drosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa fawr. Mae'r Gymdeithas yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus a reolir gan fwrdd gwirfoddol a thîm rheoli gweithredol.
 

Cartrefi Melin

Mae Cartrefi Melin yn landlord cymdeithasol cofrestredig.
 
Fe sefydlwyd Cartrefi Melin yn 2007 ac maen nhw bellach yn berchen ac yn rheoli dros 3,500 o gartrefi ym Mlaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Phowys.
 
Mae Cartrefi Melin yn un o brif ddarparwyr cartrefi fforddiadwy yn Ne Ddwyrain Cymru.
 
Gydag ymagwedd ffres a deinamig, ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt.
 

Charter Housing

Mae Charter Housing yn darparu tai a gwasanaethau cefnogaeth i bobl ledled De Ddwyrain Cymru. Creda Charter Housing bod angen i bawb gael cartref boddhaol i fyw ynddo, cartref sy'n addas gyfer eu hanghenion. Mae'r tai yn fforddiadwy ac yn cael eu cynnal i safon dda. Mae Charter Housing yn poeni am y pethau sy'n bwysig ym mywydau ein tenantiaid. Mae Charter yn aelod o Grŵp Seren.

Ymhlith y gwasanaethau i Denantiaid Charter Housing, mae:

Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy

Os ydych chi'n ddigartref neu wedi cael eich gofyn i adael ble rydych chi'n byw, mae dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i roi cyngor a chymorth i chi.
 
Mae'n hynod bwysig eich bod yn cysylltu â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy cyn gynted ag eich bod yn cael eich bygwth â digartrefedd. Gwasanaeth brys yw'r gwasanaeth digartrefedd. Cyn cyflwyno'ch hun i Gyngor Sir Fynwy fel person digartref, gofynnir ichi edrych ar opsiynau a chyngor arall.
 
Mae Swyddfa Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy ar agor: