Swyddi Gwag

Ymarferydd Meithrin Lefel 3- Llawn amser (x 1 swydd)

Swydd 1- Ystafell Fabanod

Swydd 2- Prif Feithrin 

Swydd 3- Prif Feithrin 

I ddechrau o ddydd Llun y 1af o Ebrill 2019 neu gynt

 

Meithrin cartrefol, gofalgar a hwylus ydym ni wedi ein lleoli yn Y Fenni ac mae angen Ymarferydd Meithrin arnom ni. Rhaid bod o leiaf cymhwyster lefel 3 gydag ymgeiswyr ac yn ddelfrydol bydd ganddynt dystysgrifau Cymorth Cyntaf Pediatrig, Diogelu Plant a Hylendid Bwyd cyfredol. Bydd hefyd gan ymgeiswyr addas profiad gofal plant blaenorol ac mae profiad yn gweithio fel Arweinydd Ystafell yn ddymunol. 

 

Llawn amser, hyd at 40 awr yr wythnos, gweithio Llun – Gwener 

Dyddiad dechrau: Mor gynted â phosib. Mae'r cynnig am gyflogaeth yn amodol ar gais, cyfweliad, diwrnod profi a geirdau boddhaol a Gwiriad GDG Pellach. 

 

Diben y Swydd

• Sicrhau ansawdd uchel o ofal corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac addysgol i bob plentyn yn eu gofal. 

• Rhoi cymorth i aelodau eraill o’r tîm ledled y meithrin

• Gweithio fel rhan o dîm er mwyn cynnig awyrgylch rhydd lle’r all pob plentyn unigol chwarae, dysgu a datblygu. 

 

Yn atebol i'r Rheolwr Meithrin/ Arweinydd Ystafell 

 

Prif ddyletswyddau

• Gweithredu rhaglen o weithgareddau sy’n cyflawni anghenion a diddordebau penodol plant yn eich ardal mewn cydweithrediad ag aelodau eraill o’r tîm 

• Cadw cofnodion o ddatblygiad a siwrneion dysgu eich plant allweddol, rhannu hyn â rhieni, gofalwyr ac oedolion allweddol eraill ym mywyd y plentyn 

• Cefnogi’r staff i gyd a gweithredu o fewn tîm staff da 

• Cysylltu ag a chefnogi rhieni ac aelodau eraill o’r teulu 

• Cymryd rhan mewn gweithgareddau tu fas i oriau gweithio e.e. hyfforddi, cyfarfodydd staff misol, noswyl rhieni, digwyddiadau codi arian ayyb. 

• Bod yn hyblyg o fewn arferion gweithio’r meithrin. Bod yn barod i helpu lle bo angen, gan gynnwys gwneud jobiau domestig penodol o fewn y meithrin e.e. paratoi byrbrydau, golchi offer ayyb. 

• Gweithio gyda’r Rheolwr a’r tîm staff er mwyn sicrhau bod athroniaeth y meithrin yn cael ei chyflawni 

• Darllen, deall a chydymffurfio â phob polisi sy’n berthnasol i’ch rôl fel y tybir yn briodol gan y Rheolwr. 

• Cofnodi damweiniau yn y llyfr damwain. Sicrhau bod y Rheolwr wedi arwyddo’r adroddiad cyn i rieni’i dderbyn.

• Gweld y meithrin o safbwynt ehangach a phenderfynu ble y mae eich help mwyaf defnyddiol. Bod yn ymwybodol o anghenion penodol pob plentyn.

• Sicrhau bod rhywun sydd wedi'u hadnabod a'u cytuno gan y meithrin yn casglu pob plentyn.

• Parchu cyfrinachedd pob darn o wybodaeth sy’n cael ei derbyn. 

 

Tasgau gofal plant penodol 

• Paratoi a chwblhau gweithgareddau sy’n cyd-fynd â chyfnod datblygu a diddordebau pob plentyn penodol 

• Datblygu eich rôl o fewn y tîm yn enwedig fel person allweddol

• Sicrhau taw amser rhannu cymdeithasol pleserus yw amser bwyd • Golchi a newid plant fel sydd angen 

• Sicrhau bod safonau diogelwch, hylendid a glendid da yn cael eu cynnal ar bob adeg

• Sicrhau bod plentyn sâl yn cael eu cadw’n llonydd ac yn gynnes a bod y rheolaeth yn cael gwybod yn syth 

• Datblygu a chynnal partneriaethau a chyfathrebiadau cryf gyda rheini/gofalwyr er mwyn hwyluso gofal dydd-i-ddydd ac anghenion addysg gynnar

• Sicrhau bod awyrgylch ansawdd uchel yn cael ei gynnal i gwrdd ag anghenion plant penodol, beth bynnag fo’u hanabledd, cefndir teuluol neu hanes meddygol

• Bod yn ymwybodol o broffil eang y meithrin ac i sicrhau bod staff i gyd yn cynnal eu safonau ar bob adeg, o fewn oriau gwaith a thu fas.

 

Mae Meithrin Dydd Meadowbank wedi'i ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae disgwyl i’r staff a gwirfoddolwyr i gyd rhannu’r ymrwymiad hwn. Rhaid i ymgeiswyr bod yn fodlon cael sgrinio sy'n addas i'r swydd, gan gynnwys gwiriadau â chyflogwyr blaenorol a gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Uned 1, Parc Dolydd y Castell, Heol Merthyr, NP7 7RZ, Y Fenni, Sir Fynwy

 

Ebostiwch [email protected] am ffurflen gais, os gwelwch yn dda

 

School based Jobs in Monmouthshire