Undeb Credyd Gateway

Mae Undeb Credyd Gateway yn cynnig cyfrifon cynilon a benthyciadau diogel a rhwydd ar delerau teg ar gyfer pobl gyffredin (ac anghyffredin) Torfaen a Sir Fynwy.

 

Yn wahanol i’r banciau, mae Undeb Credyd Gateway yn eiddo'r aelodau ac mae’n credu y dylai pawb gael chwarae teg, p’un ai ydych yn gefnog neu’n ei chael yn anodd yn ariannol. Mae dros 3,000 o bobl leol yn cytuno a bob dydd mae mwy o bobl yn ein dewis ni fel cartref diogel a moesegol ar gyfer eu harian.

 

Mae undebau credyd yn bodoli i wasanaethu eu haelodau a’u cymuned ac i gynnig cynnyrch a gwasanaethau nad ydynt ar gael mewn man arall. Mae aelodau undeb credyd yn cynilo’n rheolaidd a defnyddir eu cynilon i wneud benthyciadau i aelodau eraill. Rydym yn codi cyfraddau llog rhesymol, sy’n talu am gostau rhedeg craidd yr undeb credyd a thalwn ddifidend bychan i’n cynilwyr. Anelwn gynnig o leiaf ddêl gystal ag a gewch ar y stryd fawr, ond gyda'r cyfeillgarwch a’r hyblygrwydd sy’n dod o fod yn lleol.

 

Mae gan Undeb Credyd Gateway aelodau sydd ar incwm isel, efallai’n cynilo ychydig bunnau yr wythnos, sy’n ein dewis oherwydd ein bod yn rhoi benthyg ychydig gannoedd o bunnau iddynt ar gyfradd resymol. Mae gennym hefyd aelodau mewn swyddi da, sy’n arbed symiau helaeth yn rheolaidd, ac yn dewis cartref moesegol ar gyfer eu harian. Mae gennym aelodau a ddaw atom i gynilo, ac aelodau a ddaw i fenthyca, o’u geni i 100 oed ac mae croeso cyfartal i bawb.


Caiff Undeb Credyd Gateway ei redeg gan fwrdd gwirfoddol, a etholir yn y CCB ac mae’n dibynnu ar dros 50 o wirfoddolwyr lleol i redeg y gwasanaeth mewn cymunedau lleol. Rydym hefyd yn cyflogi tim o staff proffesiynol i ofalu am anghenion dydd i ddydd ein haelodau. Mae gan ein holl staff a gwirfoddolwyr ymroddiad i lwyddiant parhaus yr undeb credyd a’i moeseg ac athroniaeth busnes. Cawn ein cefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Torfaen a gan bartneriaid lleol eraill, ond mae Undeb Credyd Gateway yn gweithredu’n hollol annibynnol a chyfrinachol.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.gatewaycu.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01495 742500

Category