Tu Hwnt i'r Terfynau

Gweledigaeth Arthritis Care yw byd lle gall pobl y mae arthritis yn effeithio arnynt fyw bywydau llawn ac egnïol. Anelwn gyflawni'r weledigaeth hon drwy sicrhau fod pawb sy'n byw gydag arthritis a'u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth a gwybodaeth i fyw'n dda gydag arthritis a chael eu lleisiau wedi'u clywed.

Yn rhy aml caiff arthritis ei ddiystyru a'i fychanu. Rydym eisiau newid hyn fel y bydd arthritis yn cael ei sylw haeddiannol a bod mwy o bobl yn gwybod sut y gall Arthritis Care eu helpu. Gydag amcangyfrif o 600 o blant yn byw gydag arthritis ieuenctid yng Nghymru, nod ein prosiect Tu Hwnt i'r Terfynau yw darparu amrywiaeth o weithgareddau cefnogi i bobl ifanc sy'n byw ar draws de, canolbarth a gorllewin Cymru, gan eu helpu i reoli eu cyflwr, codi eu huchelgais a gwella eu rhagolygon bywyd yn sylweddol ar gyfer y dyfodol.

Mae ein rhaglen yn gydnaws â, ond yn annibynnol i, dîm rhiwmatoleg glinigol plant Ysbyty Athrofaol Cymru ac mae'n gweithio wrth ochr ysbytai cysylltiedig ar draws canolbarth a gorllewin Cymru.

Bydd y rhaglen yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol, mynediad i linell gymorth arbenigol, cylchlythyrau rheolaidd yn rhoi manylion am weithgareddau, gweithdai seiliedig ar faterion yn cynnwys rheoli poen, pontio, hyfforddiant cwsg, a rhyw a chydberthynas. Wrth i'r prosiect ddatblygu bydd yn darparu gweithgareddau i ostwng arwahanrwydd yn cynnwys dyddiau teulu, grwpiau cyfeillgarwch, penwythnosau gweithgaredd a grwpiau diogel ar gyfryngau cymdeithasol

Bydd plant a theuluoedd yn helpu i lunio'r rhaglen drwy Fforwm ymroddedig a drwy wirfoddoli ar y prosiect.

 

Nod y Prosiect

Ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n byw gydag arthritis:

  • I ostwng yr arwahanrwydd
  • I gynyddu hunanhyder a hunan-dyb
  • I gynyddu eu hoptimistiaeth ar gyfer y dyfodol
  • I wrando ar eu profiad o arthritis ac ymateb i hynny

Ar gyfer rhieni a theuluoedd:

  • I gael mwy o ddealltwriaeth a gwybodaeth am arthritis eu plentyn
  • I dderbyn gwybodaeth a chefnogaeth gan Arthritis Care a datblygu cyfleoedd rhwydweithio cefnogi cymheiriaid

Erbyn diwedd Mawrth 2020 rhagwelwn y bydd cyfanswm o 225 o bobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n byw gydag arthritis wedi manteisio o'r prosiect.

 

Manylion Pellach:

Andrea Radisic – Cydlynydd Pobl Ifanc a Theuluoedd

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01633 481 357 / 07824418461