Stranger Danger - 5 Tip Allweddol

‘Stranger Danger’ - 5 Tip Allweddol.  Yn cael ei rannu gyda chi mewn cydweithrediad gyda rhaglenni  ITV Daybreak a Kidscape. 

1) Pwy yw Pwy?
Mae dieithryn yn cynnwys unrhyw berson nad yw eich plentyn yn adnabod neu’n adnabod yn dda. Mae’n beth gyffredin neu’n beryglus i’ch plentyn i feddwl fod ‘bobl ddieithr’ yn edrych yn frawychus  megis y bobl ddrwg hynny mewn ffilmiau neu cartŵns. Mewn arolwg diweddar, roedd y mwyafrif o blant rhwng 5 ac 8 yn credu hyn. Chwaraewch gêm gyda’ch plentyn a gofynnwch iddynt dynnu llun o berson dieithr. Bydd yn eich helpu i atgyfnerthu’r ffaith fod pobl ddieithr yn medru edrych fel unrhyw un. Dywedwch wrth eich plant na fydd modd iddynt ddweud a yw’r person dieithr yn berson neis ai peidio - felly, dylent drin yr holl bobl ddieithr yn yr un ffordd.  

2) Peidiwch  â mynd - Dywedwch Na!
Os yw dieithryn yn  mynd at eich plentyn, anogwch eich plentyn i weiddi ‘NA’ er mwyn denu sylw. Ni ddylent fod  ofni gwneud hyn a dylech ddweud wrthynt mai dyma’r peth cywir i’w wneud. I blant rhwng 3 a 4, byddwch yn ofalus nag ydych yn eu brawychu’n ormodol ond dechreuwch gyda’r frawddeg 'mae yna bobl ddrwg, ac felly, mae’n bwysig nad ydych byth yn..'.  Dylai pob un plentyn ofyn am help gan oedolion eraill. Dysgwch hwy i chwilio am bobl mewn iwnifform megis swyddogion yr heddlu, athrawon a warden traffig os ydynt ger clwydi’r ysgol. Dysgwch y slogan sylfaenol ganlynol i’ch plentyn, Peidiwch  â mynd - Dywedwch Na!

3) Cynlluniwch o Flaen Llaw 
Er bod hyn yn ymddangos yn amlwg, dylech bwysleisio i’ch plentyn na ddylent FYTH siarad gyda phobl ddieithr. Ni ddylent FYTH derbyn anrhegion megis losin ac ni ddylent FYTH gerdded i ffwrdd neu neidio i mewn i gar gyda dieithryn. Mae hyn yn bwysig os yw eich plentyn rhwng  5 a 8 gan mai  dyma pryd y maent yn fwyaf agored i niwed.  Efallai y bydd y fath sefyllfa yn digwydd os ydych yn hwyr yn eu casglu o’r ysgol; felly, cytunwch ar gynllun gyda’ch plentyn fel eu bod yn gwybod yr hyn i’w wneud os ydych yn hwyr. Er enghraifft, dysgwch hwy y byddech ond yn gofyn i athro/athrawes i’r ysgol neu rhiant ffrind i’w casglu - rhywun y maent yn adnabod. Rhowch eich rhifau ffôn adref, gwaith a mudol i chi fel y mae modd iddynt gysylltu gyda chi ar unrhyw adeg, yn enwedig os ydynt rhwng 9 ac 11 gan y byddant yn treulio mwy o amser ar ben eu hunain. 
4) Amser i Ddysgu
Os nad yw eich plentyn yn gwybod a yw person yn ddieithryn, dywedwch wrthynt y dylent ymddwyn yn yr un ffordd ac ymatal rhag cymryd unrhyw risg. Dysgwch yr ymadroddion iddynt er mwyn rhoi hyder iddynt. Er enghraifft:  dylai plentyn sydd yn cael cynnig losin ymateb drwy ddweud  'Dim diolch. Plîs rhowch lonydd i mi.’ Mae’n bwysig i blant ddeall nad yw siarad gyda phobl ddieithr yn OK - hyd yn oed os ydynt yng nghwmni ffrind. Dysgwch hwy y dylent ond siarad gyda rhywun nad ydynt yn adnabod, ar yr amod eich bod chi yno gyda hwy.

5) Angen Ymarfer ...
Un ffordd dda o baratoi eich plentyn yw drwy sesiynau ymarfer. Rhowch gynnig ar chwarae’r gêm “Beth petai?”. Mae trafod a meddwl am yr hyn i’w wneud yn aml yn medru bod yn fwy defnyddiol na meddu ar yr atebion “cywir”. Gofynnwch iddynt sut y byddent yn ymateb pe bai dieithryn yn dod atynt, a hynny er mwyn atgyfnerthu’r  cyngor, ‘PEIDIWCH Â MYND, DYWEDWCH NA'.  Drwy ymarfer y strategaethau yma mewn ffordd llawn hwyl, bydd eich plentyn mor barod ag sydd yn bosib er mwyn delio â’r fath sefyllfaoedd. Mae’n bwysig eich bod yn cael y sgwrs hon yn aml, yn enwedig gyda phlant ifanc, ac felly, neilltuwch amser bob 3 i 4 mis.  Cofiwch: PEIDIWCH Â MYND, DYWEDWCH NA''.

Category