Rhwydwaith Pum Cam at Lesiant Gwent

Mae'r Pum Cam at Lesiant yn cyfateb ar ffurf llesiant i 'bum darn o ffrwythau a llysiau y diwrnod.' Argymhellir bod unigolion yn adeiladu'r Pum Cam (a ddisgrifir yn y blychau isod) i mewn i'w bywydau dyddiol i wella'u llesiant.

Y Pum Cam at Lesiant yw:
1. Cysylltu... gyda'r bobl o'ch amgylch. Gydag aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion. Adref, yn y gwaith, yn yr ysgol neu yn eich cymuned leol. Meddyliwch am y rhain fel conglfeini yn eich bywyd a buddsoddwch amser yn eu datblygu. Bydd adeiladu'r cysylltiadau hyn yn cefnogi ac yn cyfoethogi'ch bywyd o ddydd i ddydd.
 
2. Byddwch yn actif... Ewch am dro neu allan i redeg. Camwch du allan. Seiclwch. Beth am chwarae gêm? Garddio. Dawnsio. Mae ymarfer corff yn gwneud i chi deimlo'n dda. Pwysicaf oll, dewch o hyd i weithgaredd corfforol rydych chi'n ei fwynhau ac sy'n addas ar gyfer eich lefel o symudedd a ffitrwydd.
 
3. Talwch sylw... Byddwch yn chwilfrydig. Edrychwch am y pethau hardd. Talwch sylw i'r pethau anarferol. Sylwch ar y tymhorau'n newid. Mwynhewch y foment, os ydych chi'n cerdded i'r gwaith, yn bwyta cinio neu'n siarad â ffrindiau. Byddwch yn ymwybodol o'r byd o'ch amgylch a sut rydych chi'n teimlo. Bydd adlewyrchu ar eich profiadau yn eich helpu i werthfawrogi beth sy'n bwysig i chi.
 
4. Cadwch i ddysgu... Rhowch gynnig ar rywbeth newydd. Beth am ailddarganfod hen ddiddordeb. Cofrestrwch ar gyfer y cwrs hwnnw. Cymerwch fwy o gyfrifoldeb yn y gwaith. Beth am drwsio beic. Dysgwch i chwarae offeryn neu sut i goginio eich hoff fwyd. Gosodwch her y byddwch yn mwynhau ei gyflawni. Bydd dysgu pethau newydd yn eich gwneud yn fwy hyderus yn ogystal â bod yn hwyl.
 
5. Rhowch... Gwnewch rywbeth neis i ffrind neu ddieithryn. Diolchwch i rywun. Gwenwch. Gwirfoddolwch eich amser. Ymunwch â grŵp cymunedol. Edrychwch i'r tu allan, yn ogystal ag y tu mewn. Mae gweld cyswllt rhyngoch chi, a'ch hapusrwydd, a'r gymuned ehangach yn gallu bod yn fuddiol iawn ac mae'n creu cysylltiadau gyda'r bobl o'ch amgylch.
 
Darganfyddwch sut gallwch chi ddefnyddio'r Pum Cam at Lesiant yma
 
Os nad yw pethau'n mynd cystal, gofynnwch am gymorth...
Os ydych chi'n poeni am eich cyflwr meddyliol a'ch bod yn teimlo'n isel neu'n bryderus, mae'n syniad da i ddechrau siarad am eich teimladau gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu. Os oes well gennych, gallwch ymweld â'ch meddyg.
Peidiwch â theimlo cywilydd dros sut rydych chi'n teimlo. Poeni am iechyd meddwl yw'r ail reswm fwyaf cyffredin am ymweld â'r meddyg, felly dydych chi ddim ar eich pen eich hun.
Gallwch hefyd gael gwybodaeth a chyngor gan y sefydliadau isod:
 
Galw Iechyd Cymru
Ffôn: 0845 46 47
Gwefan: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Llinell Gyngor a Gwrando Cymunedol
Rhadffôn: 0800 132 737 (24 awr y diwrnod, 7 niwrnod yr wythnos)
Neu anfonwch neges destun yn dweud 'help' i: 81066
Gwefan: www.callhelpline.org.uk
Mae'r Llinell Gyngor a Gwrando yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth emosiynol gyfrinachol, a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion perthnasol i bobl yng Nghymru. Mae unrhyw un sy'n pryderu am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind yn gallu cael mynediad at y gwasanaeth.

Y Samariaid
Ffôn: 0845 90 90 90 (24 awr y diwrnod, 7 niwrnod yr wythnos)
Gwefan: www.samaritans.org
Mae'r Samariaid yn gweithredu llinell gymorth genedlaethol sy'n cynnig cefnogaeth gyfrinachol, emosiynol i unrhyw sy'n profi teimladau o ofid neu anobaith, gan gynnwys teimladau a allai arwain at hunanladdiad. Mae cyfarfodydd wyneb i wyneb ar gael mewn swyddfeydd lleol trwy drefniadau arbennig.

MindInfoLine
Ffôn: 0845 766 0163 (Dydd Llun - Dydd Gwener, 9am – 5pm)
Gwefan: www.mind.org.uk
Mae MindInfoLine yn cynnig cymorth cyfrinachol i alwyr ar amrediad o faterion iechyd meddwl.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael i weithwyr proffesiynol yma.

 

Cyfeiriad: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/61014

Category