Rhwydwaith Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol

Beth yw Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol?
Mae Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol yn bobl a all wneud gwir wahaniaeth i iechyd eu ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr. Maen nhw’n defnyddio’r cysylltiadau hyn i drosglwyddo gwybodaeth a’u hysbrydoli i gymryd camau i edrych ar ôl eu hiechyd. 
 
Pam bod eu hangen nhw? 
Mae’r dywediad "gwell rhwystro’r clwy na’i wella” yn wir am lawer o broblemau iechyd. Yn aml mae yna gamau bach y gall pobl eu cymryd i edrych ar ôl eu hiechyd. Gall hyn olygu bwyta’n dda, rhoi’r gorau i ysmygu, bod yn fwy egnïol, cael brechiadau ffliw, neu wneud defnydd o wasanaethau sgrinio. 
 
Gall fod yn anodd cymryd y cam cyntaf, hyd yn oed os ydyn ni wirioneddol eisiau gwneud newidiadau. Mae pobl yn aml yn cael eu drysu gan negeseuon cymysg ar y cyfryngau, ddim yn teimlo awydd, neu ddim yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddyn nhw. Gall hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol helpu pobl i gael y wybodaeth gywir a chael gafael ar y gwasanaethau maen nhw eu hangen. 
 
Pwy all ddod yn Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol?
Unrhyw un! Does dim angen i chi fod â chefndir ym myd iechyd. Y cyfan sydd ei angen yw i chi fod yn barod i drosglwyddo gwybodaeth ac annog pobl i edrych ar ôl eu hiechyd pan fydd y cyfle’n codi. Gallai hyn ddigwydd wrth i chi sgwrsio gyda ffrind neu’n fwy ffurfiol trwy’ch rôl mewn grŵp cymunedol lleol. 
 
Beth fydd hyn yn ei olygu?
Mae’r rhaglen newydd gyffrous hon ar gael ar hyn o bryd. Mae hyrwyddwyr iechyd cymunedol yn mynd ar ddiwrnod o hyfforddiant am ddim, i ddarganfod beth sydd i’w wneud. Maen nhw wedyn yn cael cynnig dilyniant i hyn mewn sesiynau ar bynciau iechyd pwysig fel ysmygu, alcohol, a gordewdra. Os byddwch chi wedi mynychu’r sesiynau hyn fe fyddwch mewn gwell sefyllfa i helpu’ch ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr i arwain bywydau iachach. 
 
Mae’r sesiynau i gyd am ddim ac yn cael eu darparu mewn lleoliadau lleol. Bydd crèche ar gael i rai gyda phlant ifanc a bydd costau teithio yn cael eu had-dalu. 
 
Beth yw’r fantais i mi?
Os byddwch chi’n dod yn Hyrwyddwr Iechyd Cymunedol fe allwch: 


Helpu pobl eraill i edrych ar ôl eu hiechyd
Dysgu mwy am faterion iechyd a gwasanaethau lleol yn y gymuned
Cyfarfod pobl newydd yn eich cymuned
Derbyn hyfforddiant o ansawdd uchel gyda’r dewis o ennill cymwysterau
Gwella’ch rhagolygon cyflogaeth
 
Beth fydd yn digwydd ar ôl dod yn Hyrwyddwr Iechyd Cymudol?
Ar ôl dod yn Hyrwyddwr Iechyd Cymunedol gallwch ddefnyddio cymaint neu gyn lleied a fynnwch o‘ch gwybodaeth a sgiliau newydd. Byddwch yn cael eich diweddaru a dod yn rhan o rwydwaith o bobl sy’n helpu ac yn ysbrydoli pobl eraill i arwain bywydau iachach. Byddwn yn cynnal digwyddiadau cyson trwy gydol y flwyddyn i gael eich syniadau a’ch barn am beth arall ellir ei wneud i helpu pobl i edrych ar ôl eu hiechyd. 
 
I gael mwy o am y Rhaglen Hyrwyddwyr Iechyd Cytmunedol cysylltwch â : Louise George ar 01291 671901 neu e-bostiwch  [email protected]

 

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 671901

Category