Rheol Dillad yr Isaf NSPCC – Siaradwch am PANTS a Chadw Eich Plentyn yn Ddiogel Rhag Niwed

Rheol Dillad yr Isaf NSPCC – Siaradwch am PANTS a Chadw Eich Plentyn yn Ddiogel Rhag Niwed:
 
Y Rheol Dillad Isaf
 
Siaradwch am PANTS a chadw'ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin.
 
Mae'r Rheol Dillad Isaf yn ffordd hawdd i helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin drwy eu dysgu fod:
 
eu corff yn eiddo iddynt hwy
mae hawl ganddynt i ddweud na
dylent sôn wrth oedolyn os ydynt wedi cyffroi neu'n pryderi
 
Rydym yn gwybod fod siarad gyda'ch plentyn am rannau preifat ei g/chorff ac aros yn ddiogel yn medru ymddangos yn anodd ond nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd yn eich gofidio ac nid oes rhaid sôn am ryw.
 
Mae sgyrsiau syml yn medru helpu plant i ddeall mai hwy sy'n berchen ar eu corff ac mae hyn yn medru helpu eu diogelu rhag cael eu cam-drin.
 
Dysgwch am y Rheol Dillad Isaf (PANTS) ac mae modd i chi ddelio gyda hyn.
 
Mae defnyddio PANTS yn ffordd hawdd i chi esbonio i'ch plentyn yr elfennau allweddol o'r Rheol Dillad Isaf (PANTS). Rydym hefyd wedi datblygu canllaw sydd yn benodol ar gyfer plant ac mae modd defnyddio hwn pan eich bod yn esbonio bob dim.
 
Nid oes rhaid i chi fynd drwy bob un o'r elfennau o'r Rheol Dillad Isaf (PANTS) ar unwaith. Dylid cynnal sgyrsiau byr yn aml wrth i'r pwnc ddod i sylw.
 
Mae manylion y Rheol Dillad Isaf (PANTS) wedi eu rhestru isod ac rydym hefyd wedi darparu ychydig o ddeunydd defnyddiol i chi lawrlwytho.
 
Mae'r rhannau preifat o'r corff yn bethau Preifat
 
Byddwch yn eglur gyda'ch plentyn fod rhannau o'r corff sydd wedi eu gorchuddio gan ddillad isaf yn breifat. Ni ddylai neb ofyn i'ch plentyn i gael cyffwrdd neu weld rhannau o'r corff sydd wedi eu gorchuddio gan ddillad isaf.
 
Os oes rhywun yn ceisio cyffwrdd â'u rhannau preifat, dywedwch wrth eich plentyn i ddweud "na" gan ddweud wrth oedolyn y maent yn ymddiried ynddo am yr hyn sydd wedi digwydd.
 
Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd pobl - aelodau teulu pan fydd y plentyn yn cael baddon neu feddygon / nyrsys - angen cyffwrdd â rhannau preifat eich plentyn.
 
Esboniwch fod hyn yn dderbyniol ond dylai'r bobl hyn esbonio pam a gofyn i'ch plentyn yn gyntaf a yw hyn yn OK.
 
Cofiwch bob amser mai chi sydd yn berchen ar eich corff
 
Gadewch i'ch plentyn wybod mai ef/hi sy'n berchen ar ei g/chorff, ac nid neb arall.
 
Mae'n medru bod yn ddefnyddiol i drafod y gwahaniaeth rhwng cyffyrddiad da a chyffyrddiad drwg.
 
Mae cyffyrddiad da yn ddefnyddiol neu'n medru cynnig cysur megis cael eich cofleidio gan rywun yr ydych yn caru.
 
Mae cyffyrddiad gwael yn gwneud i chi deimlo yn anghyfforddus.
 
Nid oes hawl gan neb i wneud rhywbeth i'w corff sydd yn gwneud iddynt deimlo yn annifyr. Ac os oes rhywun yn gwneud hyn, dywedwch wrth eich plentyn fod hawl ganddo ef/ ganddi hi i ddweud na.
 
Mae hwn yn medru bod yn amser da i atgoffa eich plentyn ei fod ef/hi yn medru siarad gyda chi bob tro am rywbeth sydd yn destun pryder neu'n eu cyffroi.
 
Mae Na yn golygu Na
 
Sicrhewch fod eich plentyn yn deall fod hawl ganddo/i ef/hi i ddweud "na" i unrhyw gyffyrddiad na ddymunir - hyd yn oed i aelod teulu neu rywun y mae ef/hi yn adnabod neu'n caru. Mae hyn yn dangos fod rheolaeth ganddo ef/ ganddi hi dros ei g/chorff a dylai eraill barchu ei d/theimladau.
 
Os yw plentyn yn ddigon hyderus i ddweud na wrth aelod o'r teulu, mae ef/hi hefyd yn fwy tebygol o ddweud na wrth eraill.
 
Trafodwch unrhyw gyfrinachau sydd yn eich poeni
 
Mae angen i'ch plentyn deimlo ei fod ef/hi yn medru siarad yn agored am bob dim sydd yn ei b/phryderi a theimlo'n hyderus na fydd ef/hi yn cael ei c/cheryddu am ddweud y fath beth.
 
Er mwyn eu helpu i deimlo'n eglur a'n gyfforddus am yr hyn i'w rannu a phryd i wneud hyn, esboniwch y gwahaniaeth rhwng cyfrinachau 'da' a 'drwg'.
 
Cyfrinachau drwg:
 
yn gwneud i chi boeni, teimlo'n annifyr neu'n ofn
efallai y bydd rhywun yn gofyn i chi gadw'r gyfrinach, a hynny yn gyfnewid am rywbeth arall yn aml, nid oes cyfnodau amser penodol yn nodweddu cyfrinachau drwg.
 
Cyfrinachau da:
yn medru bod yn bethau hyfryd megis partïon syrpreis neu anrhegion i rywun arall
fel arfer yn cael eu rhannu yn y pendraw
 
Mae'n bwysig fod eich plentyn yn deall y gwahaniaeth gan fod unigolion sydd yn cam-drin yn aml yn defnyddio 'cyfrinachau' fel arf i atal plentyn rhag dweud wrth unrhyw arall am y gamdriniaeth.
 
Mae ymadroddion megis "ein cyfrinach fach ni yw hon" yn ffordd o wneud y plentyn i boeni fel nad yw'n dweud wrth unrhyw un am yr hyn sydd yn digwydd iddo ef/hi.
 
Siaradwch yn agored, mae rhywun yn medru helpu
 
Dywedwch wrth eich plentyn y dylai ef/hi siarad ag unigolyn y mae'n ymddiried ynddo os yn teimlo'n drist, yn bryderus neu'n ofnus.
 
Nid oes rhaid i'r oedolyn y maent yn ymddiried ynddo i fod yn aelod o'r teulu. Mae hefyd yn medru cynnwys:
athro/athrawes
mam-gu/dad-cu, ewythr neu fodryb
ffrind i'r rhieni neu
ChildLine
 
Pwy bynnag y maent yn ymddiried ynddo, rhowch sicrwydd i'ch plentyn y bydd yr oedolyn yma'n gwrando ac yn medru helpu i roi stop ar yr hyn sydd yn digwydd iddo ef / iddi hi ac sy'n gwneud iddynt deimlo yn annifyr.
 
Os ydy'ch plentyn yn gwybod fod yna bobl ar gael iddynt siarad gyda hwy, yna maent yn fwy tebygol o ddweud wrth rywun os oes rhywbeth yn ei b/phoeni.
 
Pa beth bynnag yw'r broblem, dylech atgoffa'ch plentyn na fydd ef/hi yn cael ei g/cheryddu ac nid eu bai hwy yw hyn.

Category