Rhaglen Rhianta Take 3 – Plant yn eu Harddegau Sy’n Heriol

Mae’r Rhaglen Take 3 yn gwrs rhianta sydd mewn dwy ran i rieni'r bobl ifanc hynny sydd rhwng  10 ac 18 mlwydd oed:

 

Rhan 1 – cwrs sylfaenol sydd yn cynnwys deg sesiwn ‘craidd’; Rhan 2 – deg sesiwn ychwanegol  'pick and mix' sydd yn ffocysu ar faterion penodol y mae modd ychwanegu at y cwrs sylfaenol. Byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu’r grŵp am 2 awr yr wythnos am gyfanswm o 10 i12 wythnos mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

 

Mae dau brif amcan gan Take 3:

- gwella’r berthynas rhwng pobl ifanc a’u teuluoedd; a gwella ymddygiad pobl ifanc yn y cartref a’r ysgol a’r gymuned ehangach.

 

I’r perwyl hwn, amcanion y cwrs yw rhoi’r sgiliau a’r strategaethau i rieni i:

meithrin eu pobl ifanc drwy eu hannog a gwrando  arnynt,

darparu strwythur priodol a ffiniau ar gyfer y bobl ifanc;

cymryd gofal o’u hunain fel bod mwy o egni ganddynt ar gyfer y swydd honno o rianta a’u bod yn medru gosod esiampl o hunanofal i’w pobl ifanc.

 

Mae pobl ifanc yn ymddwyn yn well os ydynt yn credu bod pobl yn eu deall; pan fydd eu rhieni yn medru gosod ffiniau awdurdodol; a phan mae rhieni yn gwerthfawrogi eu hunain.

 

Mae’r grŵp yn cael ei gynnal gan weithwyr proffesiynol sydd wedi eu hyfforddi i ddarparu’r Rhaglen  Take 3. Rydych yn dod ynghyd mewn amgylchedd cyfrinachol a diogel. Fel rhan o’r grŵp, byddwch yn trafod y testunau canlynol:

Llencyndod

Annog Pobl Ifanc

Pŵer o wrando

Camymddwyn a gwrando  

Pedwar dull o rianta

Negodi, ffiniau a chanlyniadau.

 

Mae staff hefyd yn medru cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth am elfennau perthnasol eraill; rôl rhieni; bod yn gadarn; rheoli dicter; iechyd rhywiol, cyffuriau ac alcohol, ymryson rhwng brodyr a chwiorydd, teuluoedd gyda’i gilydd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.  

 

Ffȏn: 01873 735430

 

E-bost: [email protected]