Rhaglen Cefnogi Pobl

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Cyngor Sir Fynwy yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu pobl agored i niwed fyw mor annibynnol â phosib. Gallai hyn fod yng nghartrefi pobl neu mewn hosteli, llety gwarchod neu lety arbenigol arall â chefnogaeth.

Mae nifer o resymau pam mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i lety, neu pam mae'n gallu bod yn anodd cadw'r llety rydych eisoes yn byw ynddi. Efallai bydd angen cefnogaeth arnoch oherwydd bod gennych anabledd, gallech fod yn ddigartref, neu â phroblemau cyffuriau.

Os oes problemau gennych yn ymwneud â Cham-drin domestig, a bod angen cefnogaeth arnoch ar frys, cysylltwch â llinell gymorth camdriniaeth ddomestig a rhywiol Cymru gyfan ar 0808 80 10 800 - cefnogaeth 24 awr ar gyfer dioddefwyr.

Sut mae'r gefnogaeth tai yn gweithio?
Byddwn yn cwrdd â chi ac yn eich rhoi mewn cysylltiad â gweithiwr cefnogaeth. Bydd y gweithiwr cefnogaeth yn siarad â chi am eich problemau a, gyda'ch gilydd, byddwch yn cytuno ar gynllun o gefnogaeth.

Ymgeisio am gefnogaeth
Os hoffech chi ymgeisio am Gefnogaeth Tai, naill ai i chi neu ar ran rhywun, gallwch naill ai:
Ffonio i drafod unrhyw faterion ar 01633 740 730 neu e-bostio [email protected].

Category