Prosiect Ymataliaeth Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy

'Cefnogi plant a'u teuluoedd drwy drafferthion dysgu mynd i'r toiled'.

Sefydlwyd Prosiect Cefnogi Ymataliaeth i gefnogi plant ar draws Sir Fynwy y dynododd eu Hymwelydd Iechyd, Nyrs Ysgol, Athrawon neu Riant/Gofalwyr fod ganddynt drafferthion ymataliaeth ohiriedig neu rwymedd. Byddwn yn cynnig cefnogaeth ar sail un-i-un i chi a'ch plentyn yn eich cartref neu yn un o'n clinigau yn dibynnu ar y llwybr a argymhellwn. Gallwn hefyd gynnig cefnogaeth ac arweiniad ar feddyginiaeth ar gyfer rhwymedd a gafodd ei ragnodi ac mewn cysylltiad gyda'r meddyg teulu.

I gael mwy o wybodaeth am arweiniad gyda'r broses atgyfeirio cysylltwch â Jojo Phillips ar: [email protected] neu i gael sgwrs gyda'n Cynghorydd Cefnogi Ymataliaeth, ffoniwch ein Tîm ar 01291 4267369/426738.

Dylid nodi y gall unrhyw un gwblhau atgyfeiriad i'r prosiect gyda chaniatâd rhiant/gofalwr yn defnyddio Ffurflen Atgyfeirio Prosiect Acorn Sir Fynwy.

Category