Panel Help Cynnar Sir Fynwy

(Un Pwynt Mynediad ar gyfer Llesiant Emosiynol Plant)

Beth yw Panel Help Cynnar Sir Fynwy?

Mae panel Llesiant SPACE yn gyfarfod lle gall gweithwyr proffesiynol a theuluoedd geisio ymyriad cynnar a chefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl a lles emosiynol plant.

Nod y panel yw gwneud yn siŵr fod teuluoedd yn cael y gwasanaeth cywir, y tro cyntaf, ar yr adeg gywir, a bod gwasanaethau'n gweithio mewn ffordd gydlynol. Gall ceisiadau am gefnogaeth gael eu dyrannu i wasanaeth i ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i blant a'u teuluoedd. Weithiau, caiff ceisiadau am gefnogaeth eu dyrannu am 'gefnogaeth mewn'. Mae hyn yn golygu y bydd staff clinigol arbenigol sy'n rhan o'r panel yn cysylltu gyda swyddogion gofal plant sydd eisoes yn gweithio gyda'r plant i gynnig cefnogaeth ac arweiniad iddynt.

Pwy sy'n rhan o Banel Help Cynnar Sir Fynwy?

Aelodau'r panel yn Sir Fynwy yw:

 

Aelodau'r panel yn Sir Fynwy yw:

 

Gwasanaeth Cefnogaeth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Teuluoedd yn Gyntaf

Adeiladu Teuluoedd Cryf

Gwasanaeth Therapi Wyneb i Wyneb

Prosiect Acorn

Dechrau'n Deg

Home Start

Ysbrydoli Goflawni

Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Gofalwyr Ifanc

Gwasanaeth Ieuenctid

Cyfannol Women's Aid

ISCAN

Bydd hefyd aelodau o'r panel o Addysg, Tai, Cefnogaeth Cymheiriaid, Ymyriad Teulu Cymunedol, Seicoleg Gymunedol a CAMHS Arbenigol

 

Sut mae gwneud cais am gefnogaeth?

Gall gweithwyr proffesiynol neu deuluoedd wneud cais am gefnogaeth gan Banel Help Cynnar Sir Fynwy.

Mae'n rhaid cael caniatâd gwybodus gan berson gyda chyfrifoldeb rhiant, a/neu y person ifanc lle'n berthnasol. Gellir rhoi caniatâd yn llafar.

I gael mynediad i Banel Help Cynnar Sir Fynwy, lawrlwythwch y ffurflen islaw. Dylid llenwi'r ffurflen a'i hanfon at [email protected]

Caiff gwybodaeth ar y ffurflen ei chadw ar gronfa ddata'r Awdurdod Lleol a'i defnyddio ar gyfer y diben o ddarparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

 

Enw Cyswllt: Emily Lavendar

E-bost: [email protected]

Ffon: 01633 644152