Os Nad Ydych yn Medru Derbyn Lwfans Mamolaeth neu Gyflog Mamolaeth Statudol   

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

 

Os nad ydych yn medru derbyn Cyflog Mamolaeth Statudol na Lwfans Mamolaeth o’r Ganolfan Byd Gwaith, efallai y byddwch yn medru derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Bydd hyn yn dibynnu ar eich cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae eich tystysgrif mamolaeth  (ffurflen MATB1) yn cael ei dderbyn fel prawf o’ch anallu i weithio am gyfnod sydd yn cychwyn o 6 wythnos cyn bod y babi i’w eni, a hynny hyd at 14 diwrnod ar ôl y dyddiad y caiff y babi ei eni.  

 

Os ydych yn hawlio Lwfans Mamolaeth, bydd eich cais yn cael ei ystyried yn awtomatig ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, os penderfynir nad ydych yn gymwys i dderbyn Lwfans Mamolaeth. Nid oes rhaid i chi wneud cais ar wahân, er efallai y bydd rhywun yn cysylltu gyda chi am wybodaeth bellach.  Mae hyn yn wir hyd yn oes os yw eich cais am Lwfans Mamolaeth yn cael ei oedi hyd at 3 mis ar ôl i’r babi gael ei eni.  

 

Lwfans Ceiswyr Gwaith

 

Os gwrthodir eich cais am Lwfans Mamolaeth, efallai bod modd i chi barhau i hawlio Lwfans Ceiswyr Gwaith ar ôl dechrau'r unfed wythnos ar ddeg cyn yr wythnos y mae eich babi i’w eni. Ond cofiwch fod ond hawl gennych i dderbyn Lwfans Ceiswyr Gwaith os ydych ar gael, yn medru ac wrthi yn chwilio am waith. Dylech gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith.

 

Cymorth Incwm

 

Efallai bod modd i chi hawlio Cymorth incwm o’r cyfnod sydd yn cychwyn 11 wylnos cyn y dyddiad y mae’ch babi i’w eni ac yn gorffen 15 wythnos ar ôl y dyddiad y caiff eich babi ei eni. Efallai bod hawl gennych i  wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod eich beichiogrwydd os ydych yn methu â gweithio yn sgil eich beichiogrwydd.  

 

Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn

 

Mae’r Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn yn daliad untro i help gyda chostau babi newydd.

 

Rydych ond yn gymwys ar gyfer Grant m Mamolaeth Cychwyn Cadarn os yw’r babi yr ydych yn hawlio ar ei gyfer yw’r unig blentyn o dan 16 mlwydd oed yn y teulu oni bai bod y plentyn arall sydd o dan 16 mlwydd oed yn:

 

- ddibynnol arnoch chi neu’ch partner a bod y babi yn rhan o’r cais neu un o efeiliau neu’n un o nifer o blant y mae disgwyl eu geni o’r un beichiogrwydd  

- Rhaid eich bod chi neu’ch partner yn derbyn:

Cymorth Incwm neu

Lwfans ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn ymwneud a’r incwm) neu

Credyd Pensiwn neu

Credyd Treth Gwaith lle y mae anabledd neu elfen o anabledd wedi ei gynnwys yn y dyfarniad neu

Credyd Treth Plentyn ar gyfradd uwch na’r elfen deuluol

 

A rhaid bod un o’r elfennau canlynol yn berthnasol ar y dyddiad yr ydych yn gwneud eich cais:

 

- Rydych chi neu’ch partner yn feichiog ac yn disgwyl babi o fewn 11 wythnos

- Rydych chi neu’ch partner wedi cael babi yn y 3 mis diwethaf,

- Mae gennych chi neu’ch partner blentyn neu berson ifanc sy’n ddibynnol arnoch ac  yn disgwyl babi o fewn 11 wythnos neu wedi cael babi yn y 3 mis diwethaf,

- Rydych wedi dod yn rhiant cyfrifol am fabi newydd, yn hawlio o fewn 3 mis o ddod yn gyfrifol ac nid chi yw partner y fam ar ddyddiad y cais

- Mae gennych chi neu’ch partner  blentyn dibynnol sydd wedi dod yn rhiant cyfrifol o’r babi  ac yn hawlio o fewn 3 mis o ddod yn gyfrifol

 

 

Rydych hefyd yn medru gwneud cais os ydych chi neu’ch partner yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod:

 

- wedi derbyn gorchymyn mabwysiadu  neu orchymyn preswyliad  ar gyfer babi – rhaid i chi hawlio o fewn 3 mis o dderbyn y gorchymyn yn cael ei roi ac ni ddylai’r babi fod yn fwy na 12 mis oed  

- wedi derbyn gorchymyn rhiant o ran genedigaeth babi gan fam maeth  - rhaid i chi hawlio o fewn 3 mis o dderbyn y gorchymyn yn cael ei roi ac ni ddylai’r babi fod yn fwy na 12 mis oed  

- wedi derbyn babi ar gyfer ei fabwysiadu gan  asiantaeth  -  rhaid i chi hawlio o fewn 3 mis o dderbyn y gorchymyn ac ni ddylai’r babi fod yn fwy na 12 mis oed  

- wedi eich apwyntio yn warcheidwad cyfreithiol  y babi - rhaid i chi hawlio o fewn 3 mis o dderbyn y gorchymyn ac ni ddylai’r babi fod yn fwy na 12 mis oed  

- wedi mabwysiadu babi dramor a lle’r ydych yn cwrdd â meini prawf penodol - rhaid i chi hawlio o fewn 3 mis o dderbyn y gorchymyn ac ni ddylai’r babi fod yn fwy na 12 mis oed  

 

 

Os ydych yn aros am benderfyniad ynglŷn ag a ydych yn gymwys i dderbyn budd-dal, mae’n dal rhaid i chi hawlio o fewn terfynau amser uchod.

 

Mae mwy o wybodaeth am Grantiau Mamolaeth Sure Start ar gael ar wefan Directgov.