The Mobile Creche Company

Sefydliad cenedlaethol yw The Mobile Crèche Company™ sy'n helpu hwyluswyr digwyddiadau i gynyddu ac ehangu presenoldeb yn eich digwyddiadau.
 
Dyma un o weithredwyr gofal plant symudol cyntaf y DU, gan gynnig gwasanaeth creche arbenigol ers 2000.
 
Mae'n darparu awyrgylch diogel, gofalgar a hwylus i blant.
 
Mae The Mobile Crèche Company™ yn gweithio'n agos gyda CSSIW ac yn gweithio i safonau llawn gofal diwrnod ar gyfer pob cyfleuster creche a ddarperir.
 
Mae'r tîm yn cynnwys gweithwyr cymwys, profiadol a brwdfrydig o gefndiroedd megis nyrsio, dysgu, blynyddoedd cynnar, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymdeithasol. Mae pob un yn mynd trwy weithdrefnau gwirio trwyadl a hyfforddiant mewnol.


Nodwch na fod Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn arnodi'r wefan hon mewn unrhyw fodd, ond yn hytrach yn eich darparu ag opsiynau pellach. Credwn y dylai bob person sy'n gofalu am eich plentyn fod yn gofrestredig ac wedi ymgymryd â hyfforddiant priodol. Er bod rhai gwarchodwyr plant ar y safle hwn wedi cwblhau eu hyfforddiant a/neu wedi cofrestru, nid yw pob un wedi gwneud hynny. Eich cyfrifoldeb chi fel rhiant/gwarcheidwad yw darganfod cymaint o wybodaeth â phosib am y person er mwyn sicrhau eu bod yn addas i ofalu am eich plentyn.

Cyfeiriad: www.mobilecreche.com

Rhif Ffon: 0800 458 0187