MIND Sir Fynwy

Gweledigaeth:

Ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi nes y caiff pawb sy'n profi problem iechyd meddwl ei gefnogi a'i barchu.

 

Cenhadaeth:

Rhoi cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth. Rhoddwn gyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Ymgyrchwn i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

 

Y gefnogaeth a gynigir:

Cefnogaeth i'ch galluogi i gynnal tenantiaeth yn hyderus ac yn llwyddiannus

Monitro eich iechyd meddwl a chorfforol yn rheolaidd

Help i hawlio budd-daliadau

Help gyda threfnu cyllideb/trin eich arian

Sut i ddatblygu sgiliau bywyd

Cefnogaeth i wella hyder a hunan-barch

Cefnogaeth emosiynol

Help i sefydlu cysylltiadau cymdeithasol newydd/gweithgareddau cymunedol

Siarad gydag asiantaethau neu unigolion eraill ar eich rhan

Help i gael mynediad i wasanaethau a chyfleoedd eraill, ee. tai, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, hyfforddiant, cyflogaeth, cyfreithiol, cwnsela ac eiriolaeth

Cyfryngu/cefnogaeth i helpu datblygu perthnasoedd

Mynediad i wasanaethau eraill Mind Sir Fynwy

Cefnogaeth ymarferol arall

 

Cyfeiriad Gwefan: www.mindmonmouthshire.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 858275