Llwybrau i Gynnydd

Mae Llwybrau i Gynnydd yn darparu cefnogaeth llety â chymorth ac allgymorth i bobl agored i niwed er mwyn symud i fod yn hollol annibynnol neu gynnal tenantiaethau neu leoliadau teulu.

Maent yn sicrhau fod y pontio o ofal i annibyniaeth yn rhedeg yn llyfn.

Caiff lefelau cefnogaeth eu teilwra'n benodol i anghenion y person ifanc. Gallai hyn gynnwys cefnogaeth 24 awr neu nifer a gytunwyd/benodol o oriau bob dydd. Bydd gan bob person ifanc a gefnogir eu gweithiwr allweddol eu hunain a byddant yn cymryd rhan lawn yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu dyfodol.

Mae Llwybrau i Gynnydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda theulu'r person a'r awdurdod lleoli i roi cyfleoedd i bobl ifanc i gadw perthynas ystyrlon gyda'u teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol.

Caiff pob person ifanc raglen cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar y person a gynlluniwyd i hyrwyddo annibyniaeth a dysgu yn y dyfodol. Gall hyn cynnwys rhaglenni sgiliau bywyd, cynllunio ariannol, cynllunio a thrin arian, paratoi ar gyfer bywyd gwaith, datrys problemau, dinasyddiaeth, cynllunio gyrfa, sgiliau cyflwyno a rheoli tenantiaeth.

 

Staffio

Mae gan y tîm staff yn Llwybrau i Ddilyniant wiriad estynedig datgelu a gwahardd yn unol gyda pholisi recriwtio diogelach ac maent yn dilyn proses ymsefydlu drwyadl gyda hyfforddiant parhaus a goruchwyliaeth reolaidd.

 

Y gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael:

Pobl ifanc 16-21 oed

Mam a phlentyn

Darpariaeth annibyniaeth hirdymor

Anawsterau emosiynol ac ymddygiadol

Anawsterau dysgu, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, ADHD

Ymddygiad rhywiol amhriodol/dioddefwr cam-drin domestig

Pobl ifanc gyda hanes o leoliadau lluosog fydd yn manteisio o sefydlogrwydd a strwythur

Digartrefedd

Ceiswyr lloches

Camddefnyddio sylweddau

Troseddwyr ifanc

Allgymorth

Cefnogaeth teulu

Arolygiaeth cyswllt

 
Ebost: [email protected]

Rhif Ffon : 07816 961276

Cyswllt Enw: Gareth Morgan