Gwylio, Aros a Rhyfeddu

Mae WWW yn ddull therapiwtig sy’n edrych ar y pryderon sydd gennych ynglŷn â’ch plentyn trwy chwarae. Mae hyn yn digwydd mewn ystafell gysurus ac yn caniatáu i ni archwilio a deall yr anawsterau o’ch safbwynt chi a safbwynt eich plentyn. 
 
Ar eich ymweliad cyntaf â’r clinic, gwneir asesiad i weld os yw WWW yn addas ar eich cyfer chi a’ch plentyn. 
 
Bydd y sesiynau’n digwydd ar yr un adeg bob wythnos a hyd at uchafswm o ddeg sesiwn yn cael eu cynnig.
 
Beth sy’n digwydd yn y sesiynau?

 
Am gyfnod byr mae’r therapydd yn sylwi arnoch chi a’ch plentyn yn chwarae gyda’ch gilydd.
 
Wedyn fe geir trafodaeth lle byddwch chi a’ch therapydd yn meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y chwarae er mwyn ceisio deall mwy am yr anawsterau yr ydych chi a’ch plentyn yn eu profi. 
 
Bydd y sesiynau’n parhau am hyd at 45 munud.
 
 
Pwy all eich atgyfeirio?

 
Gall unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol wy’n gwybod am eich pryderon eich atgyfeirio ar ôl trafodaeth lawn a chael eich caniatâd. 
 
Mae’n bosib y bydd y gweithwyr proffesiynol wedi ymweld â chi yn eich cartref neu’ch gweld yn y feddygfa.
Gall y rhaid fo yn fydwraig, ymwelydd uechyd, tîm Dechrau'n Deg neu’ch meddyg teulu.
 
 
Beth sy’n digwydd ar ôl yr atgyfeiriad?
 
Bydd aelod o’r tîm WWW yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad agoriadol i asesu a yw’r dull hwn yn addas iach i'ch anghenion chi a’ch plentyn. 
 
Os penderfynir ei fod, gwahoddir chi i fynychu hyd at 10 sesiwn 45 munud yr wythnos mewn lleoliad agos atoch chi. Bydd y dull WWW yn cael ei ddefnyddio i weithio drwy’ch problemau chi. 
 
Ar ôl cwblhau’r sesiynau bydd y gweithiwr proffesiynol a’ch atgyfeiriodd chi gyntaf yn cael eu hysbysu o ganlyniad y gwaith a’r cynnydd a wnaethoch yn ystod y sesiynau. 
 
Pa oed sydd angen i’ch plentyn fod ar gyfer WWW?
Bydd plant o 4 mis-2 flynedd yn addas ar gyfer y WWW.  Bydd amgylchedd cysurus a chyfeillgar i blant yn cael ei gynnig i chi a’ch plentyn yn ystod y sesiwn. 
 

Enw Cyswllt: Julie Wallace

Rhif Ffon: 01873 735430

Category