Gwasanaethau Ymyrryd ac Atal Cynnar:

Canolfan Deuluol Acorn – Cefnogaeth Unigol

Mae’r Ganolfan yn cynnig ystod eang o grwpiau a chymorth un-am-un i deuluoedd gan gynnwys cyngor a chymorth gyda bwydo o’r fron, diddyfnu, cysgu, hyfforddiant toiled, diogelwch yn y cartref, tylino babanod a maetheg.  

 

Canolfan Deuluol Acorn - Grwpiau

 

Mae Canolfan Acorn yn cynnig y grwpiau canlynol: 
 

  • Magu o oedran 0 - 18 gyda grwpiau penodol ar gyfer plant gydag ASD

  • Iaith a Chwarae  

  • Datblygiad Plant

  • Grŵp Deall Beichiogrwydd, Geni a’ch Babi, Rhianta Cyn-genedigaeth

  • Tylino Babanod, grŵp cymorth cymheiriaid bwydo o’r fron

  • Grŵp Sgiliau Bywyd/ Datblygiad Personol

Tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf (TAF)

Yn seiliedig ar asesu cryfderau ac anghenion teuluoedd, mae’r tîm yn darparu rhaglenni ymyriadau hyblyg i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sydd angen cefnogaeth gyda pherthnasau teuluol, adeiladu hyder a hunan barch, rhianta a rheoli ymddygiad.

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De ddwyrain Cymru – Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc

 

Prosiect Newid Meddyliau i rai 14 - 25 oed 

 

Cymorth Menywod Cyfannol  

 

Gwasanaeth Cwnsela a Therapi Therapiwtig Wyneb-yn-wyneb

Mae hwn yn wasanaeth mynediad agored sy’n cefnogi plant a phobl ifanc rhwng pump a 18 oed sy’n profi anawsterau emosiynol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cwnsela a therapi wedi'u lleoli yn yr ysgol ac oddi allan i’r ysgol.

 

Therapi Teuluol Wyneb-yn-wyneb

 

Dechrau'n Deg

 

Home StartSir Fynwy 

 

Prosiect Home Start  Plant Mewn Angen

Mae’r Prosiect hwn yn cael ei anelu at rai 4 - 11 oed gan gynnig cefnogaeth 1:1 i blant gydag anawsterau ymddygiad emosiynol.

 

Home Start Meddyliau Iach Teuluoedd Iach 

Mae hwn yn canolbwyntio ar deuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan iechyd meddyliol gwael ac yn cynnig aelod staff arbenigol a gwirfoddolwyr hyfforddedig a fydd yn gallu gweithio ar sail 1:1, gan helpu’r teulu gyda gosod nodau. Mae sesiynau grŵp gyda chyfyngiadau amser hefyd yn cael eu cynnig.

 

Tai - mae Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn darparu ystod o gymorth a chyngor i denantiaid gan gynnwys rheoli arian a chymorth i ddarganfod gwaith, addysg neu hyfforddiant.  

 

Prosiect PaCE

 

Dyfodol Positif Rhaglen cynhwysiant cymdeithasol seiliedig ar chwaraeon sy’n gweithio gyda phobl ifanc 10 -18 oed sydd mewn peryg o ddatgysylltu, gan ddefnyddio chwaraeon fel y prif arf i ennyn diddordeb i sicrhau canlyniadau i bobl ifanc. Mae hefyd yn galluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn ystod o weithdai yn delio gyda phroblemau ac anghenion, cyn y sesiynau chwaraeon.  

 

Gwasanaeth Cymorth Gofal Iechyd Meddwl Sylfaenol - Y gwasanaethau PCMHSS i blant a phobl ifanc gydag anghenion iechyd neu broblemau ymddygiad ysgafn neu gymedrol. Gallwn gynnig asesiad o angen, ymyriadau therapiwtig bur, arweiniad a chyngor i blant a’u gofalwyr yn ogystal chymorth ac arweiniad i feddygon teulu a gweithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eraill. Gallwn gefnogi atgyfeirio i wasanaethau arbenigol eraill pan fydd hynny’n addas.  

 

Prosiect Atal Troseddu Ieuenctid

 

Menter Ieuenctid – Ysbrydoli i Gyflawni/Ysbrydoli i Weithio – Atal y bobl ifanc sydd mewn mwyaf o beryg datgysylltu (11 - 16 oed) rhag mynd yn NEET (ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Cefnogi pobl ifanc 16 - 15 oed sy’n NEET a’u cael i mewn i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

 

Gwasanaeth Ieuenctid 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch diogelu cysylltwch â’r Tîm Dyletswydd ac Asesu, Adran Gwasanaethau Cymdeithasol - Tîm Asesu a Chymorth Cynnar ar 01291 635699