Gwasanaethau Plant

Mae ystod eang o wasanaethau ar gael i helpu plant a theuluoedd sy'n cael problemau.

Manylion cyswllt Gwasanaethau Plant, yn seiliedig yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, yw:

Desg Ddyletswydd Tîm Cefnogaeth Teulu (Atgyfeiriadau ac Asesiadau): 01291 635669
E-bost: [email protected]

 

Tîm Cefnogaeth Plant a Phobl Ifanc: 01873 735922

Tîm Lleoliad a Chefnogaeth: 01873 735945

Tîm Anabledd Plant: 01291 636352

Mae Gwasanaethau Plant yn gweithio’n agos gydag adrannau awdurdodau lleol ac asiantaethau fel meddygon teulu, ymwelwyr iechyd, ysgolion, y gwasanaeth prawf a grwpiau gwirfoddol. Fodd bynnag, bydd Gwasanaethau plant bob amser yn gofyn am eich caniatâd cyn siarad gydag asiantaethau eraill amdanoch chi.

 

Unwaith y byddwch wedi cysylltu, ymwelir â chi i gynnal asesiad os yw'n addas gwneud hynny. Paratowyd rhestr o flaenoriaethau i'n helpu i drin y gwasanaethau'n iawn. Byddwch yn derbyn gwasanaethau yn ôl pa faes blaenoriaeth yr ydych ynddo. Mae hyn yn golygu fod y rhai sydd fwyaf mewn angen yn derbyn help cyn rhai sydd â llai o angen.

Mae Gwasanaethau Plant yn cynnig ystod eang o wasanaethau i helpu plant a theuluoedd sy'n cael problemau.


Y prif nodau yw:

Cynnig cefnogaeth i blant a'u teuluoedd i'w helpu drwy gyfnodau anodd yn eu bywydau.

I blant aros gyda'u teuluoedd lle bynnag sy'n bosibl. Fodd bynnag, lle mae plant angen gofal neu gael eu hamddiffyn na all rhiant ei roi, gellir ystyried cefnogi plant mewn teulu arall.

Gweithio gyda chi i gynllunio gwasanaethau gwell  
 
 
Tîm Atgyfeirio ac Asesu Plant: Ffôn: 01291 635669
Tîm Cefnogaeth Plant a Theuluoedd: Ffôn: 01291 635692
Gwasanaeth Argyfwng Tu Allan i Oriau: 0800 328 4432