Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd Gwent

Beth yw Ymwelydd Iechyd?

Mae pob Ymwelydd Iechyd yn nyrsys cymwysedig sydd wedi cael hyfforddiant ychwanegol mewn iechyd teuluol a chymunedol. Mae ymwelwyr iechyd yn gweithio mewn amrywiaeth o leoedd: yn y cartref, meddygfeydd teulu a chanolfannauiechyd, i helpu anghenion iechyd y teulu cyfan. Mae gennym gyfrifoldeb proffesiynol i gynnal cyfrinachedd a byddwn yn sicrhau caniatâd os bydd angen rhannu gwybodaeth.

Sut mae Ymwelwyr Iechyd yn gweithio?

Mae’r gwasanaeth ymwelwyr iechyd yn cael ei ddarparu i bob rhiant cyn ac ar ôl genedigaeth babi.
Mae’n canolbwyntio ar hyrwyddo iechyd a lles trwy roi cymorth a gwybodaeth i deuluoedd.
Mae Ymwelwyr Iechyd yn cynnig profion ac imiwneiddio datblygol i bob plentyn 0 - 5 oed fel rhan o’r Rhaglen Graidd Iechyd Plant. Mae’r profion hyn yn bwysig am eu bod yn rhoi cyfle i chi siarad amdanoch eich hun a’ch plentyn a sôn wrthym am unrhyw bryderon. Y nod yw adnabod unrhyw bryderon mor gynnar ag sy’n bosib.
Gall Ymwelwyr Iechyd weithio gyda theuluoedd unigol ar faterion penodol fel hyfforddiant toiled, bwydo a rheoli ymddygiad.
Mae gan Ymwelwyr Iechyd hefyd gysylltiadau gyda gwasanaethau eraill os oes angen cymorth arbenigol.
Mae Ymwelwyr Iechyd weithiau’n gweithio gyda phobl eraill wrth sefydlu grwpiau, sioeau teithiol, arddangosfeydd iechyd a phrosiectau cymunedol eraill.

Gall Ymwelwyr Iechyd roi neu dderbyn y cymorth a chyngor diweddaraf am wahanol faterion gan gynnwys:

Bwydo ar y fron, bwydo/diddyfnu, twf a datblygu, imiwneiddio, problemau cysgu, diogelwch, magu cadarnhaol, cyngor deiet i’r teulu cyfan, pryderon babanod/iselder ôl enedigol, atal cenhedlu, problemau perthynas, iechyd emosiynol/corfforol a llawer mwy.


Gwasanaethau eraill y gall yr Ymwelwyr Iechyd gysylltu â nhw:

Meddyg Teulu, Nyrs Practis, Bydwraig, Tîm Meithrinfa Plant Cymudol, Nyrs Seiciatrig Gymunedol, Paediatregydd, Awdiolegydd, Therapydd Lleferydd ac Iaith, Gwasanaethau Cymdeithasol, Ophalmolegydd, Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Arbenigol, Nyrs Iechyd Ysgolion, Home Start , MIND, NCH, Relate, SNAP.


 

Find your local Health Visitor's contact details here.

Category