Gwasanaeth Seicoleg Addysg Blynyddoedd Cynnar

Yn gweithio gyda’n gilydd i helpu deall a chefnogi plant gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol, i’w galluogi i fwynhau a chymryd rhan mewn profiadau chwarae a dysgu ac i helpu eu paratoi am yr ysgol.

 

I blant o enedigaeth hyd at 5 mlwydd oed. 

 

Pam cynnwys ni?

Mae gan rywun sy’n nabod eich plentyn yn dda, megis Ymwelydd Iechyd, Pediatregydd, gweithiwr Portage neu aelod o staff yn eu lleoliad blynyddoedd cynnar rhywfaint o bryder am ddatblygiad eich plentyn.     Byddant wedi trafod hyn gyda chi ac wedi cael eich caniatâd i drafod eich plentyn gyda ni ac i ofyn i chi gymryd rhan.

Fel Seicolegwyr Addysg Blynyddoedd Cyntaf hoffwn wybod am blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol Sylweddol, er mwyn galluogi ymyrraeth gynnar, cymorth ac i gynllunio am eu hanghenion addysgol yn y dyfodol.  

Efallai bod gan eich plentyn anghenion meddygol cymhleth, nam synhwyraidd, neu oedi datblygu sylweddol sy’n effeithio sut y maent yn chwarae a dysgu.   Gan gynnwys ni mor gynted â phosib mae’n helpu ni gweithio gyda’n gilydd gyda chi, ac unigolion proffesiynol eraill, er mwyn cefnogi eu datblygiad ac i’w paratoi am awyrgylch addysgol.  

Rydym yn cynnig ymgynghoriad sy’n ymwneud ag amryw o faterion.   Gall hyn gynnwys; deall cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol, hybu datblygiad ymddygiad ac emosiynol positif, cefnogi datblygiad addysg a chwarae cynnar neu sgiliau cymdeithasol.

 

Beth i ddisgwyl?

Unwaith i ni dderbyn Cais i Gymryd Rhan, ac os ydyn ni’n cytuno y buasai'n fanteisiol i ymyrru â’ch plentyn, byddwn yn cysylltu â chi a/ neu eu lleoliad blynyddoedd cyntaf er mwyn trefnu ymweliad ymgynghori.   Bydd hyn fel arfer yn cynnwys arsylwad o’ch plentyn, rhywfaint o asesiad trwy chwarae, a thrafodaeth gyda chi ac unrhyw unigolyn proffesiynol arall.

Dylai hyn arwain at ddealltwriaeth fwy eang o anghenion eich plentyn, cyngor ac argymhellion i gefnogi camau nesaf datblygiad addysg eich plentyn.  

 

Y Seicolegwyr Addysgol Blynyddoedd Cynnar yw:

Morwenna Wagstaff

Rhif ffôn: 07980 949024
Ebost: [email protected]


Julia Young
Rhif ffôn:
07967 836609
Ebost: [email protected]


Cyfeiriad:

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, Innovation House, Parc Busnes Wales 1, Magwyr, NP26 3DG