Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (GEIC)

Mae’r GEIC yn elusen yn y DU sydd yn darparu gwasanaethau cymdeithasol-cyfreithiol. Mae’r GEIC yn cynnig gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol  blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, a hynny drwy rwydwaith o weithwyr cyflogedig ymroddedig a gwirfoddolwr ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

 

Mae’r GEIC yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol arbenigol. Mae’r GEIC yn ddarparwr asiantaeth cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfraith deuluol.

 

Drwy’r gwasanaethau yma, mae’r  GEIC yn darparu noddfa i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, ond sydd heb unman i droi. Rydym yn gweithio o fewn cymunedau ar draws y DU, gyda phlant, pobl ifanc, oedolion, gofalwyr, awdurdodau lleol, a gweithwyr proffesiynol megis gweithwyr cymdeithasol a chyfreithwyr.

 

Mae’r GEIC yn annibynnol ac yn gyfrinachol ar yr amod eich bod yn ddiogel. Maent yn medru helpu:

 • Os ydych yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnoch

 • Os ydych angen cyngor

 • Os ydych angen help er mwyn siarad gyda Gwasanaethau Cymdeithasol  

 • Os nad ydych yn cael eich trin yn deg

 • Os oes rhywun yn dweud wrthych fod angen symud

 • Os ydych yn cael trafferthion yn yr ysgol

 • Os  nad ydych mewn cysylltiad â’ch teulu er eich bod yn dymuno hynny  

 • Os ydych yn ddigartref

 • Os ydych yn oedolyn anabl sy’n agored i niwed

 • Os ydych yn ofalwr

 • Os ydy’ch rhieni yn gwahanu neu’n ysgaru

 • Os ydych yn teimlo’n anniogel

 

Mae’r NYAS yn darparu:

 • Gwasanaethau Eiriolaeth

 • Gwasanaeth cyswllt teuluol [email protected]

 • Gweithio Gyda’n Gilydd i Blant (CYMRU)

 • Rhaglen wybodaeth am rieni sydd wedi gwahanu

 • Gwasanaethau cyfreithiol teuluol arbenigol

 • Ymwelwyr annibynnol

 • Pobl annibynnol

 • Swyddogion ymchwilio  

 • Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol

 • Eiriolaeth i ofalwyr sy’n oedolion

 • Ymwelwyr Rheoliad 44

 • Cyfranogiad ac ymgynghoriad  

 • Hyfforddiant

 • Llinell gymorth

 • Gwasanaeth cyfeirio at asiantaethau eraill

 • Gwybodaeth gofal Kinship

 
 

Cyfeiriad Gwefan: https://www.nyas.net/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0808 808 1001

Category