Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sydd ar gael ar draws Gwent ac a ddarperir gan gonsortiwm yn cynnwys Kaleidoscope, Drugaid a G4s. Mae'r gwasanaeth yn darparu ystod lawn o wasanaethau gyda chyfeiriad ar adferiad ar gyfer oedolion 18 oed sydd â chymhelliant i wneud newidiadau i'w defnydd o sylweddau a bydd yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd ac eraill sydd â chonsyrn y mae materion camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnwys ymyriadau gan gyfiawnder troseddol am gamddefnyddio sylweddau.

 

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys

Cyffuriau ac alcohol, ymyriadau byr, dadwenwyno, meddyginiaeth i gefnogi ymatal rhag alcohol, ymyriadau seicolegol strwythuredig, cymorth cydfuddiannol a rhaglenni cymorth cymheiriaid, gwasanaethau maes, cyfnewid nodwyddau, cyngor a chefnogaeth ar ostwng anaf, presgripsiynau dirprwyo ar gyfer dibyniaeth opiadau, grwpiau atal ailddefnyddio, cymorth argyfwng, asesiad, cyngor a chefnogaeth hybu iechyd, rhaglen ôl-ofal, hyfforddiant adferiad, ymyriadau penodol ar gyfiawnder troseddol, mynediad i hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli a mentora cymheiriaid.

Teuluoedd ac eraill â chonsyrn: gwybodaeth a chyngor, rheoli argyfwng, cefnogaeth gydfuddiannol, cynllunio diogelwch a diogelu, cwnsela strwythuredig, ymyriadau seicogymdeithasol strwythuredig, grwpiau adfer a hyfforddiant rhieni a gofalwyr.

Cefnogaeth broffesiynol: Cyflwyno hyfforddiant i asiantaethau ar sgrinio a chamddefnyddio sylweddau ac arweiniad ac ymgynghoriaeth i weithwyr proffesiynol yn ymwneud â materion sy'n effeithio ar oedolion sy'n defnyddio sylweddau.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.gdas.wales/

Rhif Ffon: 0333 999 3577