Grŵp Rhieni Anhwylder Sbectrwm Awtistig ac  Oedi Iaith

Mae’r Rhaglen Rhieni Blynyddoedd Anhygoel yn cael ei chynnig i rieni y plant ifanc hynny sydd rhwng 3 a 7 mlwydd oed, yn byw yn Sir Fynwy, wedi derbyn diagnosis o ASD, yn derbyn gwasanaethau pediatreg a therapydd lleferydd ac ar gyfer plant na sydd wedi derbyn diagnosis ond yn debygol o feddu ar nodweddion ASD, na sydd yn gysylltiedig gyda ffactorau amgylcheddol/trawma.

Bydd yr holl deuluoedd sydd am fynychu yn gorfod dod drwy’r system atgyfeirio. Bydd y Panel Atgyfeirio yn penderfynu ar bwy sydd yn medru mynychu. Mae modd atgyfeirio unrhyw un o fewn y teulu.  

Os ydych yn llwyddo i sicrhau lle ar y cwrs, byddwch yn:

Derbyn galwad ffȏn gan arweinwyr y grŵp

Derbyn ymweliad â’r cartref er mwyn trafod eich plentyn ac adeiladu llun o’ch taith hyd yma

Derbyn llythyr yn cadarnhau’r dyddiad a’r amser i fynychu  

Yn cael y cyfle i siarad ag Arweinwyr y Grŵp ac aelodau eraill o’r grŵp mewn sesiwn goffi cyn i’r cwrs ddechrau.

 

Mae’r cwrs yn anelu i geisio cefnogi rhieni a chynnig strategaethau ac adnoddau er mwyn hyrwyddo’r canlynol o ran eu plentyn:

*Rheoleiddio emosiynol

*Cymhwysedd cymdeithasol

*Sgiliau iaith

*Parodrwydd i ddechrau ysgol

*Perthynas ag eraill.

 

Bydd y Rhaglen yn cael ei darparu gan 2-3 o hwyluswyr sydd wedi eu hyfforddi yn y ‘Incredible Years Basic Programme’.

Bydd y grŵp yn cwrdd yn wythnosol, er bod modd i chi dderbyn cymorth ychwanegol dros y ffȏn/ymweliadau â’r cartref, yn ystod yr wythnos os oes angen.  

Beth ydym yn disgwyl wrthych :

*Trefnu eich bod yn medru cyrraedd y sesiwn

*Gwneud pob ymdrech i fynychu pob un sesiwn

*Rhoi gwybod i ni os nad ydych yn medru mynychu

*Ymlacio, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd

Byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu’r grŵp am gyfanswm o 13 wythnos (ac eithrio hanner tymor) rhwng 12:45pm a 3pm.


 
 
 
 
 

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Patrica Lawrence

Rhif Ffon: 01873 735014