Gadael Eich Plentyn Adref Ar Ben Ei Hun

Mae penderfynu a yw’ch plentyn yn barod i’w adael yn y tŷ ar ben ei hun yn benderfyniad anodd. 
 
Mae yna lawer o bethau i’w hystyried. At hyn, nid oes yna reolau a chyfreithiau  pendant  gan fod pob plentyn yn wahanol. P’un ai eich bod chi neu’ch plentyn yn gyfforddus gyda'r syniad, bydd yn aml yn ddibynnol ar ba mor aeddfed ac addasadwy yw eich plentyn - ac rydym oll yn gwybod fel y mae hyn yn medru amrywio o blentyn i blentyn. 

Yn ôl y gyfraith:
 
Er bod hyn yn ymddangos yn rhyfedd, ni cheir oedran penodol ar gyfer gadael plentyn adref yn y tŷ ar ben ei hun.  Mae’r gyfraith ond yn dweud na ddylid gadael plentyn adref ar ben ei hun os yw mewn peryg neu'n wynebu risg.  
 
Mae yna gymaint o amrywiaeth ynglŷn â phryd y mae plant yn aeddfedu fel y byddai’n amhosib llunio cyfraith a fyddai’n addas i bawb. Yn hytrach, y rhieni sydd  â’r cyfrifoldeb o ddewis. Hwy sydd yn gwybod eu plant orau a rhaid iddynt ddefnyddio eu synnwyr eu hunain.  
Nid yw hyn yn golygu nad oes yna unrhyw gyfreithiau sydd yn ymwneud gyda gadael plant adref ar ben eu hunain. Mae rhieni sydd wedi gosod eu plant mewn peryg drwy eu gadael ar ben eu hunain yn medru cael eu galw gerbron y llys a’u danfon i’r carchar.  
 
Efallai nad oes yna oedran penodol i adael plant ar ben eu hunain ond mae’n deg dweud na ddylid gadael babanod, plant bach a phlant ifanc ar ben eu hunain, hyd yn oed os ydych yn mynd i lawr yr heol. Hyd yn oed os ydynt yn cysgu’n dawel pan eich bod yn gadael, efallai y byddant yn dihuno ac yn dechrau cyffroi wrth iddynt sylweddoli nad ydych yno i ofalu amdanynt. 

Pethau i’w hystyried cyn gadael plentyn adref ar ben ei hun:
 
Nid oes neb yn adnabod eich plentyn fel chi - felly, defnyddiwch yr hyn yr ydych yn gwybod er mwyn ateb y cwestiynau yma.  Ni fydd hyn yn rhoi ateb pendant i chi ynghylch ai dyma’r adeg gywir i adael eich plentyn ar ben ei hun ond bydd yn rhoi digon i chi feddwl amdano. 
 
A ydy’ch plentyn yn ymddangos yn aeddfed ac yn gyfrifol am ei oedran ac yn gwrando ar eich cyfarwyddiadau?
 
A ydy’n medru paratoi diod a bwyd i’w hunan ac a fyddech yn hapus yn caniatáu iddo ef/ iddo hi ddefnyddio’r ffwrn neu’r microdon?
 
A ydy’n medru dychmygu sut y byddai’ ymdopi mewn argyfwng pe bai’r trydan yn diffodd neu dŵr yn gollwng ar hyd yr ystafell ymolchi?
 
A ydy’n gwybod beth i’w wneud pe bai’r ffôn yn canu neu os yw rhywun yn cnocio ar y drws?
 
A ydy’n gwybod sut i gysylltu gyda chi neu aelod arall o’r teulu neu ffrind pe bai angen?
 
Sut y byddent yn teimlo pe baent yn cael ei g/adael yn y tŷ ar ben ei hun - hapus gyda’r cyfrifoldeb neu wedi’i f/brawychu? 
 
Ond cofiwch - os oes gennych unrhyw fath o amheuaeth o gwbl ynglŷn â gadael eich plentyn yn y tŷ ar ben ei hun, y peth doethaf yw trefnu bod rhywun arall yn gofalu am eich plentyn  megis gwarchodwr plant.

Mae’r wybodaeth hon wedi ei darparu gan yr NSPCC.
 

Category