ERIC

Mae’r ERIC yn elusen genedlaethol sydd yn cefnogi plant sydd â phroblemau ymataliaeth ac yn ymgyrchu ar gyfer gofal ymataliaeth gwell yn ystod plentyndod.

Mae’r ERIC yn gweithio i wella ansawdd bywyd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn y DU sydd yn dioddef y canlyniadau o wlychu a baeddu’r gwely ayyb, eu helpu i reoli neu oresgyn y problemau hyn. Ni ddylai unrhyw blentyn neu berson ddioddef yn ddianghenraid yn sgil problemau  gwlychu neu faeddu.  

Mae’r ERIC yn darparu gwybodaeth, cymorth ac adnoddau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar broblemau ynglŷn â’r bledren neu’r coluddyn.  
 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.eric.org.uk/

Rhif Ffon: 0845 3708008