Elusen Adsefydlu ac Ôl-ofal y Galon Gogledd Gwent

Sefydlwyd Elusen Adsefydlu ac Ôl-ofal y Galon Gogledd Gwent (NGCRAC) dros 25 mlynedd yn ôl gan Dr. Jacky Miles MBE, nyrs arweiniol ar gyfer ymchwil methiant ac adsefydlu y galon.

 

Y genhadaeth yw rhoi cefnogaeth, addysg ac adsefydlu i bobl yng nghymunedau lleol Sir Fynwy a Blaenau Gwent sydd wedi dioddef gydag iechyd y galon. Mae dosbarthiadau ymarfer yn y gymuned a gefnogir gan yr elusen yn rhoi cefnogaeth ac anogaeth barhaus i adfer ac ailadeiladu iechyd a llesiant.

 

Fedrwch chi ddychmygu dioddef trawiad calon neu glywed fod gennych fethiant calon a dim derbyn unrhyw gefnogaeth? Gall bod yn ynysig a phryder byw yn dilyn digwyddiad ar y galon fod yn frawychus. Dyna pam fod gwaith yr elusen i helpu calonnau sy'n iachau gyda'u hadferiad hirdymor mor bwysig; gall roi'r hyder, annibyniaeth a sicrwydd i bobl i fyw bywyd llawn, yn ogystal â rhoi cyfle i gwrdd â phobl leol eraill sy'n deall beth maent yn mynd drwyddo.

 

Ar ôl digwyddiad ar y galon mae'r GIG yn darparu rhaglen adsefydlu 8 wythnos ar gyfer pob claf; gelwir yn yn 'Cam 3' adsefydlu y galon. Unwaith y cwblhawyd hyn, gellir atgyfeirio cleifion i gymryd rhan yn y dosbarthiadau cymunedol 'Cam 4'. Gall gŵyr a gwragedd neu berthnasau hefyd gymryd y dosbarthiadau gydag atgyfeiriad gan eu meddyg teulu.

 

Os ydych chi wedi dioddef digwyddiad ar y galon a diddordeb mewn mynychu dosbarth, siaradwch gyda thîm adsefydlu'r galon os gwelwch yn dda i gael atgyfeiriad neu mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth a chefnogaeth.

 

Yn 2013 daeth bu NGRAC yn bartner i ŵyl Seiclo y Fenni gan ddod yn elusen swyddogol y digwyddiad - mae'r ŵyl yn hen ffefryn gyda'r gymuned seiclo yng Nghymru a hefyd y gymuned leol. Dioddefodd Bill Owen, trefnydd yr ŵyl, drawiad calon yn 1994 ac ef oedd un o'r cleifion cyntaf i ddilyn rhaglen adsefydlu yr elusen.

 

“Roedd yr elusen yn help mawr i fi'n bersonol ar ôl fy nhrawiad ac rwy'n falch iawn y gallwn eu helpu mewn unrhyw ffordd” - Bill Owen, Abergavenny Chronicle 2013

 

Mae'r elusen bob amser yn edrych am syniadau hwyliog a chyffrous i godi arian felly cofiwch gysylltu os hoffech fwy o wybodaeth ar sut i'n cefnogi neu wirfoddoli gyda ni.

 

Enw Cyswllt: Zara Lavender 

Rhif Ffon: 01873 732510

Tudalen Facebook: http://www.facebook.com/NGCRAC

Tudalen Twitter: http://www.twitter.com/NGCRAC

 

Category