Diogelwch yn y Cartref

Mae’r mwyafrif o ddamweiniau yn digwydd yn y cartref. Dyna pam ei bod hi’n bwysig sicrhau fod eich cartref yn ddiogel ar gyfer eich holl deulu, yn enwedig babanod a phlant ifanc. 

Rhai peryglon o gwmpas y cartref:  

 • Sicrhewch nad yw eich plentyn yn chwarae gyda theganau sydd yn amhriodol ar gyfer eu hoedran, yn enwedig os yw’r darnau yn ddigon bach i achosi iddynt dagu. Mae teganau anniogel yn medru bod yn beryglus iawn. Darllenwch yr hyn sydd ar labeli teganau eich plant.  
   
 • Sicrhewch fod unrhyw beth poeth yn cael ei gadw i ffwrdd o’r plant, yn enwedig diodydd poeth a’r haearn smwddio.  Dylid cadw offer trwm megis sosbenni  i ffwrdd o blant hefyd. Sicrhewch fod unrhyw feddyginiaeth a chyffuriau o dan glo a’ch bod yn eu defnyddio’n breifat  fel eich bod yn atal plant rhag ceisio eich dynwared.
   
 • Mae ystafelloedd penodol yn y tŷ, megis y gegin, yn amlwg yn  lefydd peryglus. Sicrhewch nad yw plant yn medru mynd i mewn i’r fathau yma o ystafelloedd neu defnyddiwch teclynnau diogelwch megis cloeon ar y cypyrddau, lle bo’n bosib.  
   
 • Mae anadlu mwg sigarét yn niweidio iechyd plant. Bydd plant yn cael eu heffeithio gan y mwg sydd yn dod o’ch sigarét chi ac efallai bod y ffaith eich bod yn ysmygu o bosib yn eu hannog hwy i ysmygu pan fyddant yn hŷn.
   
 • Mae cropian a darganfod yn rhan hanfodol o’u datblygiad – cadwch olwg ar blant ifanc, yn enwedig os ydynt yn agos at wifrau a socedi.  
   
 • Gwiriwch er mwyn sicrhau fod eich plant yn ddiogel o fewn eich cartref a’u bod yn methu dadwneud  cadwynau ar ddrysau neu’r cloeon ar ffenestri.  

Mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i gadw eich plentyn yn ddiogel yn eich cartref.  
Darllenwch y rhestrau gwirio diogelwch yn yr ardd a'r cartref, dysgwch sut i atal damweiniau yn y cartref a sut i reoli barbeciws yn ddiogel, tân gwyllt a chynnyrch glanhau a mwy. Dewch i ddysgu am y cyfarpar diogelwch y mae modd i chi ddefnyddio er mwyn gwneud eich cartref yn fwy diogel i chi a’ch plant.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.rospa.com/homesafety/

E-bost: [email protected]

Rhif Ffon: 0121 248 2000

Category