Diogelwch Tân Gwyllt


Y Gyfraith: 
Nid yw pobl o dan 18 mlwydd yn oed yn medru prynu tân gwyllt sydd ar gyfer oedolion; mae ‘party poppers’ a ffyn gwreichion (sparklers) wedi eu heithrio.
Nid oes hawl cynnau tân gwyllt rhwng 11pm a 7am ac eithrio ar Dachwedd 5ed a’r 31ain Rhagfyr. 
Nid oes hawl cynnau neu daflu tân gwyllt yn y stryd neu fannau cyhoeddus ac mae hyn yn cynnwys ffyn gwreichion.
Mae ond modd prynu tân gwyllt a ffyn gwreichion o werthwyr cofrestredig, a hynny ar gyfer eich defnydd preifat ar ddyddiadau penodol. 
Rydych yn medru cael eich dirwyo hyd ar £5,000 a/neu’ch carcharu am 3 mis am brynu/defnyddio tân gwyllt yn anghyfreithlon. Rydych hefyd yn medru cael dirwy syth o £80.

Tips diogelwch i blant a theuluoedd:
Pan fydd hi’n Noson Tân  Gwyllt, sicrhewch eich bod yn cael hwyl ond peidiwch â difetha unrhyw hwyl drwy gael damwain. Ystyriwch y cyngor yma’n ofalus os gwelwch yn dda:

Ffyn gwreichion:
Mae ffyn gwreichion yn aml yn cael eu hystyried fel pethau diniwed ond maent yn medru cyrraedd tymheredd o  2,000°C ac achosi niwed
Sicrhewch fod pawb sydd yn dal  ffyn gwreichion yn gwisgo menig
Peidiwch â rhoi  ffyn gwreichion i blant ifanc
Sicrhewch fod y ffyn gwreichion yn cael eu dal i ffwrdd o’r corff pan maent yn cael eu cynnau
Sicrhewch nad yw pobl eraill yn aros yn rhy agos atoch pan eich bod yn chwifio’ch ffôn wreichion
Pan fydd y ffyn gwreichion wedi diffodd, rhowch hwy  mewn bwced o ddŵr oer yn syth 

Coelcerthi
Dylid cadw golwg ar blant drwy’r amser. Un person ddylai fod yn gyfrifol am y goelcerth. 
Dewiswch safle sydd yn ddigon pell i ffwrdd o’r siediau, ffensys pren a’r mannau lle y bydd plant yn chwarae. 
Peidiwch ag arllwys olew ar y tân, defnyddiwch declynnau tân er mwyn cynnau’r tân ac osgoi fflamau enfawr  Sicrhewch eich bod wedi clymu’ch gwallt yn ôl
Peidiwch â gwisgo dillad sydd yn rhydd
Cadwch fwced o ddŵr yn agos rhag ofn bod ei angen 
Wedi’r digwyddiad, sicrhewch eich bod yn arllwys y dŵr ar y tân, yn hytrach na gadael iddo losgi. 

Cod Diogelwch Tân Gwyllt i Oedolion: 
Dylai plant a phobl ifanc fwynhau gwylio tân gwyllt o bellter diogela dilynwch y canllawiau uchod ynghylch sut i ddefnyddio ffyn gwreichion. Dim ond oedolion ddylai  fod yn gyfrifol am y tân gwyllt ac unrhyw arddangosfeydd o’r tân gwyllt a dylech gael gwared ar y tân gwyllt yn ofalus ar ôl eu defnyddio.  
 
Cynlluniwch eich arddangosfa tân gwyllt fel ei bod yn ddiogel a bod modd ei mwynhau
Cadwch y tân gwyllt mewn bocs caeedig a’u defnyddio un ar y tro 
Dilynwch y cyfarwyddiadau ar bob un o’r tân gwyllt gan ddefnyddio  tortsh os oes angen
Ewch i gynnau’r tân gwyllt yn ddigon pell o’r corff gan aros ddigon pell yn ôl
Dylid cadw unrhyw fflamau agored, megis sigaréts, i ffwrdd o’r tân gwyllt
Peidiwch â gosod y tân gwyllt mewn pocedi a pheidiwch â mynd ati i’w taflu.
Peidiwch â mynd yn ôl i’r tân gwyllt unwaith iddynt gael eu gynnau.
Sicrhewch fod unrhyw rocedi yn cael eu cyfeirio yn ddigon pell i ffwrdd o’r sawl sydd yn gwylio.
Peidiwch ag arllwys petrol neu baraffin ar y goelcerth. 
Sicrhewch fod y tân wedi ei ddiffodd a bod yr hyn sydd yn ei amgylchynu yn ddiogel cyn i chi adael.  

Tips Cymorth Cyntaf ar gyfer Llosgiadau:
Os yw’r dillad ar dân, yna rhowch y person ar y llawr a’i osod mewn deunydd trwm megis cot neu flanced (na sydd wedi ei wneud o nylon), rholiwch hwy drosodd a throsodd er mwyn diffodd y fflamau 
Peidiwch â defnyddio unrhyw fath o hufen, olew ac ati - ni fydd yn helpu ac ond yn gwaethygu’r llosgiadau 
Ym mhob un achos, os yw’r llosgiadau yn ddifrifol - ewch i chwilio am gymorth meddygol yn syth. 
Ar gyfer pob math o losgiadau i blant ifanc,  ewch i chwilio am gymorth meddygol yn syth.  
 
Am fwy o wybodaeth am arddangosfeydd tân gwyllt diogel, lawrlwythwch y ffeil isod o www.bonfire-night-safety.co.uk     

Category